Number   Last Name  First Name  Fathers First Name  Mothers First Name  age  Place Death  Date Death  Marital Status  Place Birth
   Beti  Zalman  Henia    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
   Manya  Gersh Gersh  Chernya    Babiy Yar,Murder Site  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
   Iosif  David  Sofya    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
   Nekhama  Mordukh  Sora  50    1941  MARRIED  
   Khaim Aharon      70  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  <>,<>,<>,Lithuania
   Miriam      70  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  Galicia Region,<>,<>,Poland
   Freida      60        
  Stuchevski Stuchevski  Zima  Meyer Meir  Basya Batia    Lubny,Lubny,Poltava,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
 Abshtey  Samuil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
10   Agranovich  Fasha  Naum  Masya        CHILD  
11   Agranovich  Lyubov  Naum  Masya        CHILD  
12   Agranovich  Masya  Fayl          MARRIED  
13   Agranovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
14   Agranovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
15   Agranovich  Naum  Grigori            
16   Agranovich  Naum  Grigori          MARRIED  
17   Agranovich  Sima Genya    Pesya  45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
18   Agranovich  Lana  Grisha  Sima Genya  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
19   Agranovich  Sema  Grisha  Sima Genya  10  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
20   Agranovich Agranovitz  Samuil Samuel  Mikhail Moisei Mikhael Moshe  Sonia  22  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
21   Agranovich Agranovitz  Sheil Sheil      71  Priluki,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
22   Agranovich Agranovitz  Aleksandr Ziskind Aleksander  Iosif Osher Yosef Usher    74  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
23   Akselrod  Hinda              Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
24   Aksilevich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
25   Aldshulir  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
26   Aldshulir  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
27   Altshuler  Zelik  Yankel    45  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
28   Altshuler  Khana  Yankel    44  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
29   Armilyant  Rakhil  Shmaya  Bela  30  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
30   Aronov  Semen  Aron  Faina          
31   Aronov  Lenya  Maks  Maria        CHILD  
32   Aronov  Abram  Davyd David  Raya        CHILD  
33   Aronov  Syoma  Davyd David  Raya        CHILD  
34   Aronov  Aron  Semyon          MARRIED  
35   Aronov  Motel  Nakhman  Khasya  35  Talalayevka,Talalayevka,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Mena,Mena,Chernigov,Ukraine (USSR)
36   Aronov  Ruvim Reuven  Boris  Yelena Yelena  26  <>,<>,Krym ASSR,Russia (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
37   Aronova  Rita  Maks  Maria        CHILD  
38   Aronova  Maria  Grigori            
39   Aronova  Manya  Davyd David  Raya        CHILD  
40   Aronova  Mira  Davyd David  Raya        CHILD  
41   Aronova  Mariya  Vulf          MARRIED  
42   Aronova  Olga        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
43   Aronova  Malka Ida        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
44   Aronova  Fenga        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
45   Aronova  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
46   Aronova  Lilya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
47   Aronova  Shura        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
48   Aronova  Bronya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
49   Aronova  Mikhail  Ilia  Sofia        CHILD  
50   Aronova  Rakhil  Ilia  Sofia        CHILD  
51   Aronova  Sofia  Moisey            
52   Aunman  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
53   Avrutina  Mariana      16  Berdyansk,Osipenko City,Zaporozhye,Ukraine (USSR)  08/1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
54   Babicheva  Serafima  Mark Izrail  Revekka  40  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  10/1941  WIDOW  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
55   Babovich  Zelda  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
56   Babovich  Yankel  Avram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
57   Babushkin  Mira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
58   Babushkin  Sholom        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
59   Babushkin  Khasya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
60   Bagush  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
61   Bamshteyn  Saveliy  Isaak      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
62   Bamshteyn  Khasya  Lazar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
63   Bamshteyn  Anna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
64   Baranchuk  Masha  Mordekhay      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
65   Baranchuk  Yosya  Noy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
66   Baranov  Unknown        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
67   Baranova  Pesya Pasha  Zelik    49  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
68   Baranovskaya  Mariya  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
69   Barash  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
70   Barash  Esfir  Avraam  Malky    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
71   Barash  Avraam  Berl  Khava        WIDOWER  Zhitomir,Zhitomir City,Zhitomir,Ukraine (USSR)
72   Barash  Avram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
73   Barash  Fira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
74   Baron  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
75   Baron  Betya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
76   Baron  Iskra        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
77   Baron  Pasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
78   Baron  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
79   Barskaya  Leya  Boris            
80   Barskaya  Rakhil  Moisey          MARRIED  
81   Barulya  Samuil  Iosif  Braina  58  <>,<>,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
82   Barulya  Naum  Iosif  Braina  36  Nevskaya Dubrovka,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
83   Barulya  Braina      65  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
84   Barulya  Iosif      70  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
85   Barulya  Mera  Leyb            
86   Barulya  Miryam        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
87   Barulya  Motya  Gilya  Tzipya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
88   Barulya  Khana  Avrom Sholom Avraham Shlomo    64  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
89   Barulya  Beniamin      67  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
90   Barulya  Sonia  Beniamin  Khana  36  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
91   Barulya  Tzinya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/10/1941  MARRIED  Voronok,Ponurovka,Orel,Russia (USSR)
92   Barulya  Motya  Gilya  Tzipya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
93   Barulya  Tzipa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
94   Barulya  Tzilya  G      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
95   Barulya  Lena        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
96   Barulya  Motyl        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
97   Barulya  Beniamin      54  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
98   Barulya Barula  Tzinya Tzina Tzinia  Zeev  Dvora      10/11/1941    Voronok,Ponurovka,Orel,Russia (USSR)
99   Barulya Barula  Motl Motel  Gilya Gila  Tzinya Tzila Tzinia    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
100   Barulya Noginskaya  Khana  Isaak  Feyga  52  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
101   Bas  Sofia  Maks  Maria        CHILD  
102   Bas  Maks  Veniamin          MARRIED  
103   Batkin  Iosif        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
104   Batkin          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/10/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
105   Batkin  Khaim        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
106   Batkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
107   Batkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
108   Batkin  Avroa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
109   Batkina  Nekhama  Iosif  Leya Khasya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
110   Batkina  Khasya Lea        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  <>,<>,Sumy,Ukraine (USSR)
111   Begun  Vladimir  Semyon  Fenya        CHILD  
112   Begun  Grigori  Semyon  Fenya        CHILD  
113   Begun  Yevdokia  Semyon  Fenya          
114   Begun  Nikolay  Semyon  Fenya          
115   Begun  Fenya  Abram          MARRIED  
116   Begun  Semyon  Izrail          MARRIED  
117   Beider  Rakhil        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
118   Bekerovitz  Zelda  Yehuda  Khana  43  Treblinka,Camp,Poland  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
119   Bekerowicz Bekerovitz  Zenia Zelda  Yehuda  Khana        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
120   Belenetzki  Yakov        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
121   Belenetzki  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
122   Belenitski  Fraim  Moshko          MARRIED  
123   Belenitzkaya  Beylya  Itzko          MARRIED  
124   Belenitzkaya  Yelena  Fraim  Beylya          
125   Belenitzkaya  Sofia  Fraim  Beylya          
126   Beliavski  Freida      58  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
127   Belis  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
128   Belis  Yosya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
129   Belkin  Frida  Adolf  - Sheva Batsheva  29  <>,Samarkand,Samarkand,Uzbekistan (USSR)  04/02/1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
130   Belkin  Leiba Leiba  Gilia Gilia  Rakhil Rakhel  34  <>,<>,<>,Uzbekistan (USSR)  11/10/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
131   Belyavskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
132   Belyavskaya  Nekhama  Leib  Feiga Ita  31  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
133   Belyavskaya  N        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
134   Belyavskaya  Frida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
135   Belyavskaya  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
136   Belyavski  Yefim  Boris            
137   Belyavski  Boris  Mikhail  Nekhama  3  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
138   Belyavski  Arkadi  Mikhail  Nekhama  1  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
139   Belyavski  Isaak  Yevel      Army,<>,<>,USSR  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
140   Belyavski  Genakh Moshe -      59  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
141   Belyavski  Undeciphered First Name        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
142   Belyavski Beliavski  Fenya Fania  Moshe Genakh  Freida    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
143   Belyavski Beliavski  Leiba Leiba  Moshe Genakh  Freida    Army,<>,<>,USSR    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
144   Belyavski Beliavski  Mikhail Mikhael  - Abel Evel  Musia  27      MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
145   Belyavski Beliavski  Mendel  - Abel Evel  Musia  30      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
146   Belyavski Beliavski  Isak  - Abel Evel  Musia  29      MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
147   Belzer  Rakhil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
148   Belzer  Frida      17  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
149   Belzer  Khaim      51  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
150   Belzer  Golda        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
151   Belzer  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
152   Belzer  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
153   Belzer  Itzik        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
154   Belzer Blazer  Rakhil Rakhel  Idel -  Zlata  31  <>,<>,<>,Poland  1945    Warszawa,Warszawa,Warszawa,Poland
155   Benovitzkaya  Tatyana  Khaim  Mera          Gadyach,Gadyach,Poltava,Ukraine (USSR)
156   Berdichevski -  Moshe Moishe  Isaya  Ita          Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
157   Berger  Khana Ana  Ytzkhak Isaak Yitzkhak Isak      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
158   Berker  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
159   Berkovitz  Mendel          1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
160   Berman  Izrail  Samuil            
161   Bichman Bikhman  Beti Beti Beti  Mendel  Matilda      1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
162   Bilenko  Semion  Osher Usher  Dvoira Dvora  28  <>,<>,<>,Belgium  28/07/1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
163   Bilenko  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
164   Bilinke  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
165   Bilyavskaya  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
166   Birbrover  Iosif  Zalman  Dina    Koenigsberg,Koenigsberg,East Prussia,Germany  1945  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
167   Birbrover  Semyon  Mark  Basya      1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
168   Birbrover -  Izrail -  Mark  Basia -    Caucasus Geo Region,<>,<>,Russia (USSR)  12/08/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
169   Bitzvalanon  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
170   Bitzvalanon  Genya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
171   Bitzvalanon  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
172   Blagutin  Mendul  Borukh    52  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
173   Blagutina  Mikhlya      50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
174   Blagutina  Roza  Mendel    29  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
175   Blashkovskaya  Fruma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
176   Bleshchinskaya  Freyda  Yakov      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
177   Bleshchinskaya  Mendel        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
178   Blinkin  Moisei Moshe        Kamenets Podolskiy,Kamenets Podolsk City,Kamenets Podolsk,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
179   Blinkin  Misha Moshe Misha  Beniamin    31  Kamenets Podolskiy,Kamenets Podolsk City,Kamenets Podolsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
180   Bobovich  Mania  Anshl  Minya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  11/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
181   Bobovich  Sasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
182   Bobovich  Fanya Fania      51    1941  MARRIED  
183   Bobovich  Moisei Moshe  Khaykelevich    51    1941  MARRIED  
184   Bobovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
185   Bobovich  Bula        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
186   Bobovitsh Bobovich  Anshel  Gershl  Manya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
187   Bobovitsh Bobovich  Anna -  Gershl  Maya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
188   Bogoslavskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
189   Bogoslavskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
190   Bogoslavsky  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
191   Boguslavski  Nyunya  Movsha Mordukh  Toiba    Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
192   Boguslavski  Khava  Mordukhai  Riva Riva  56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
193   Boguslavski  - Borukh      70  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
194   Boguslavski  Mirra  - Borukh  Khava  20  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  SINGLE  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
195   Boguslavski  Ruvim  Borokh            
196   Boldareva  Polina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
197   Borevich  Yakov        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
198   Borevskaya  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
199   Borodetzki  Sayvel      52  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
200   Borokhovich Borukhovitz  Avrum Avraham  Ieguda Leib  Miryam    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
201   Boroshuk  Mordukh        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
202   Boroshuk  Leyb  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
203   Borshchevskaya  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
204   Borski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
205   Borulya  Basya  Lev  Ronya        CHILD  
206   Borulya  Iosif  Lev  Ronya        CHILD  
207   Borulya  Ronya  Lev            
208   Borulya  Ishia  Mendel  Mera  17        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
209   Botvinnik Botvinik  Frida  Isak  Manya  14    1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
210   Botvinnik Botvinik  Isak    Frida  46    1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
211   Botvinnik Botvinik  Mark  Isak  Manya  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
212   Botvinnik Botvinik  Manya Mania      38    1941  MARRIED  
213   Botvinnik Botvinik  Mikhail Mikhael  Isak  Manya  7  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
214   Botwinik Botvinik  Gershon  Kopel Kopel  Lea  53  Klooga,Camp  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
215   Bragilevski  Tamara Tamara  Yakov Yaakov  Riva Riva  16  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
216   Bragilevski  Aron Aharon  Yakov Yaakov  Riva Riva  13  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
217   Braginskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
218   Braginski  Osher  Yevsei  Lyuba    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
219   Braginski  Isroil  Yevsei  Lyuba    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
220   Braginski  Semen  Yevsei  Lyuba    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
221   Braginski  Naum  Yevsei  Lyuba    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
222   Braginski  Aron  Yevsei  Lyuba    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
223   Braginski  Moisey  Yevsey  Lyuba  48  Auschwitz,Camp  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
224   Braginski  Beilia  Dovid Itzia  Sara  60    23/06/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
225   Braginski  Mulia  Mendel  Beilia  16  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
226   Braginski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
227   Braginski Berginski  Mulia Mulia  Mendel  Bela  17  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
228   Branitzkaya  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
229   Braslovskaya  Mayka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
230   Braslovski  Zyoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
231   Braun  Aranka Golda  Yaakov Meir  Gitel    Auschwitz,Camp  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
232   Braverman  Ishue Ieshaiahu  Nukhem Mendl Mendel Nokhem  Idos        SINGLE  
233   Braytenbakh  Khaim  Yuzer            
234   Brener  Dosya    Fenia  8  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  CHILD  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
235   Brener  Doba    Fenya  12  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
236   Brenner  Unknown      29  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
237   Breyman  Ilyusha  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
238   Breyman  Lyova  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
239   Breyman  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
240   Breyman  Grisha  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
241   Breyman  Moysey  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
242   Breyman  Kima  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
243   Breyman  Volodimir  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
244   Breyman  Manya  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
245   Breyzer  Sofiya  Zakhar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
246   Brin  Abram Avraham Abram  Yolka Iulka  Nekhama  18    1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
247   Briskin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
248   Bristkman  Sara  Iosif            
249   Bruk  Raisa  Ilia  Tzidel        CHILD  
250   Bruk  Basya  Ilia  Tzidel          
251   Bruk  Tziva  Ilia  Tzidel          
252   Bruk  Tzidel  O          MARRIED  
253   Bruk  Ilia  Grigori          MARRIED  
254   Bruk  Lazar Lazar  Grigori  Dora  45  Kherson,Kherson City,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
255   Budinovskaya  Panya  Moisey          MARRIED  
256   Budinovskaya  Betya  Shum  Panya        CHILD  
257   Budinovski  Shum  Shulm          MARRIED  
258   Budinovski  Grigori  Shum  Panya        CHILD  
259   Bugoslavskaya  Mira  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
260   Bukhman  Tatiana            MARRIED  
261   Bukhman  Yankel  Mart          MARRIED  
262   Bukina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
263   Bunin  Olga        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
264   Bunin  Sara      63  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
265   Bunin  Motya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
266   Burmistrovich  David  Elia  Sima  18  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
267   Burmistrovich  - Boris Borukh  David Itzia  Riva Riva Sheina  35  Kiyev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  11/04/1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
268   Burmistrovich  Mikhail  Moshe  Mania  24    1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
269   Burmistrovich  Roza  Izrail Yankel  Khaia Tzipa  32  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
270   Burmistrovich  Sima      50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Pochep,Pochep,Orel,Russia (USSR)
271   Burmistrovich  Gersh Gersh  David Itzia  Riva Riva Sheina  46    1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
272   Burmistrovich  Avraam  David Itzia  Riva Riva Sheina  37    1944  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
273   Burmistrovich  Moysey  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
274   Burmistrovich  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
275   Busel Busel  Vera  Mordukh  Khana    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Lyakhoviche,Baranowicze,Nowogrodek,Poland
276   Busel Busel  Khana  Iosif      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
277   Busel Busel  Mark    Vera    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
278   Buselev  Mark        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
279   Buseleva  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
280   Buseleva  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
281   Butovetzkaya  Tanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
282   Butovetzki  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
283   Bykhover  Aleksandr  - Naum  Faina  35    1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
284   Chausovski  Betya  Pavel  Sara          
285   Chausovski  Sara  El          MARRIED  
286   Chausovski  Pavel  Mark          MARRIED  
287   Chausovski  Frida  Pavel  Sara          
288   Chausski Chauski  Abram Abrasha Avraham Abram  Gersh Hersh Gersh  Minya Minia  40  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
289   Chavin Khabin  Sara  Efraim  Rakhel  50  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Priluki,<>,<>,Ukraine (USSR)
290   Chednyayevskaya  Maria  Matvey            
291   Cherchik  Sioma Sioma  - Nakhum Naum  Liza Liza  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
292   Cherchik  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
293   Cherchik  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
294   Cherchik  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
295   Cherchik  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
296   Cherkinskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
297   Cherkinskaya  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
298   Cherkinski  Borya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
299   Cherkinski  Petya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
300   Cherkinski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
301   Chernova  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
302   Chernyakov  Simon        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
303   Chernyakov  Zelda        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
304   Chernyavskaya  Maria  Petr Peysakh          MARRIED  
305   Chernyavski  Peysakh  Borkh          CHILD  
306   Cybulski    - Boris Boris Borukh Borukh  Riva Riva  6  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
307   Dat  Leyba  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
308   Dat  Tovba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
309   Dat  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
310   Davidov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
311   Davidov  Anya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
312   Davidova  Raisa  Khaim      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
313   Davidova  Khana  Semen      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
314   Davydov  Benaliy  Yuri  Anna          
315   Davydova  Anna  Ilia            
316   Dinabor  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
317   Dinkevich  Yulya  Ruvim  Zina  17  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
318   Dinkevich  Zina      47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
319   Dinkevich  Ruvim      55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
320   Dobrovinskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
321   Dobrovinski  Isaak        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
322   Dobrovinski  Gersh        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
323   Dolganovskaya  Faina  Naum  Praskovia          
324   Dolganovskaya  Praskovia  Moisey          MARRIED  
325   Dolganovskaya  Anna  Naum  Praskovia          
326   Dolganovski  Naum  Aron          MARRIED  
327   Dolgin  Semyon  Lev  Berta    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1942  SINGLE  
328   Dondish  Samuil Samuel      45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
329   Dondysh Dondish  Zinovi  Lazar Lazar  Dina          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
330   Dondysh Dondish  Solomon Solomon  Samuil Samuel  Frida  18    1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
331   Doytysh  Boris  Yuda      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
332   Drabkin  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
333   Drabkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
334   Drabkina  Frida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
335   Drabkina  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
336   Drabkina  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
337   Drabkina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
338   Drapkina  Fruma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
339   Druyanov Druyanov  Mordukh Mordekhai  - Berk Barukh - Borukh  Fruma Fruma  45      MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
340   Dubinski  Iosif  Solomon  Fanya  53  Zasulye,Lubny,Poltava,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
341   Dubinski  Grigori  Iosif  Goda  20  Zasulye,Lubny,Poltava,Ukraine (USSR)      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
342   Dubinski  Isaak        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
343   Dubinski  Isaak  Anatoli  Dvoira  27  Luga,Luga City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Gadyach,Gadyach,Poltava,Ukraine (USSR)
344   Dubnikov  Nikolay  Mark  Bela        CHILD  
345   Dubnikova  Bela  Mikhail            
346   Dubosarskaya  Nekhama  Aron            
347   Dubosarskaya  Klara  Yakov  Yelizaveta        CHILD  
348   Dubosarskaya  Yelizaveta  Abram            
349   Dubosarski  Aleksandr  Yakov  Yelizaveta        CHILD  
350   Dukalskaya  Genya  Gersh Gersh  Chernya    Babiy Yar,Murder Site  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
351   Dunayevski  Izrail  Abram Abram  Revekka        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
352   Dvinskaya  Khana  Leontiy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
353   Dvinski  Menya  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
354   Dvinski  Nema  Miron      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
355   Dvorkin  Solomon  Aron      Kzyl Orda,Kzyl Orda City,Kzyl Orda,Kazakhstan (USSR)  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
356   Dymshich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
357   Dymshitz  Aleksandr  Mendel  Yelizaveta        CHILD  
358   Dymshitz  Ada  Mendel  Yelizaveta        CHILD  
359   Dymshitz  Yelizaveta  Zinoviy          MARRIED  
360   Dymshitz  Mendel  Iosif          MARRIED  
361   Dynkin  Ester  Yevsei  Basheva  23    1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
362   Dynkin Dinkin  Esterka Ester  Yevsei -  Basia -  23  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
363   Dzhishetz  Aleksandr  Mikhail  Yelizaveta        CHILD  
364   Dzhishetz  Ida  Mikhail  Yelizaveta        CHILD  
365   Dzhishetz  Ira  Mikhail  Yelizaveta          
366   Dzhishetz  Yelizaveta  Zinovi          MARRIED  
367   Dzhishetz  Mikhail  Iosif          MARRIED  
368   Elkina  Genya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
369   Elkina  Lyonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
370   Elkina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
371   Elkina  Yelya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
372   Ellenbogen  Zeev Zev Beniamin        Ataki,<>,Bessarabia,Romania  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
373   Elzon  Frida  Semyon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
374   Elzon  Fyodor  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
375   Elzon  Moysey  Fyodor      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
376   Eskin  Sofia  Yona  Zlata  51  Taganrog,Taganrog City,Rostov na Donu,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
377   Esterzon  David  Mendel      Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
378   Esterzon  Gershl Hershel  - Nakhum Nakhim    32    1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
379   Esterzon  Zyama      35  <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  04/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
380   Etina  Khaya  Ruvim    49  Simferopol,Simferopol City,Krym ASSR,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
381   Faldman  Fekla  Polikarp            
382   Falkovich  Riva  Ilia  Ester        CHILD  
383   Falkovich  Abram  Ilia  Ester          
384   Falkovich  Ester  Idel            
385   Farberov  Mendel  Zalman  Tauba  28  Medvezhyegorsk,Medvezhyegorsk,Karelskaya ASSR,Russia (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
386   Farberov  Abram Avraham Abram  Zalman  Tauba  26  Kolpino,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  24/09/1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
387   Farberov  Zalman  Moisha Moshe  Ester  57  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  13/03/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
388   Farberov  Avram Avraham  Zalman  Tauba  27  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
389   Farberov  Zalman      57  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
390   Feder  Roza        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
391   Feder  Avraham        <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1942    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
392   Feder  Sara  Avraham  Roza    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  21/12/1942    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
393   Federsok  Galya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
394   Federsok  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
395   Federsok  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
396   Feigenbaum  Salamon  Jakob  Liba    Auschwitz,Camp  26/09/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
397   Felman  Berta  Roman      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
398   Felman  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
399   Felman  Grigoriy        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
400   Felzenshtein  Velvul Velvel  Yudel Iudl  Sheina Khaia    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
401   Feyman  Semyon  Shmaya  Bela  25  Romny Area,vicinity,Murder Site,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
402   Filsher  Volodya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
403   Filsher  Tziva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
404   Filsherova  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
405   Filsherova  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
406   Filzemiteyn  Bela  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
407   Firger  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
408   Firger  Sima  Roman Ruvim  Gita    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  <>,<>,<>,USSR
409   Firger  Fanja  Gilel  Sima    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
410   Firger  Raja  Gilel  Sima    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
411   Firger  Jakov  Gilel  Sima    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
412   Firger  Gilel        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
413   Firger  Gulya  Georgiy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
414   Firger  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
415   Firger  Sima  Ruvim      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
416   Firger  Fanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
417   Firger  Sima  Ruvim  Gita    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Korovintsy,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)
418   Firstenberg  Sigzmund  Adolf      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
419   Fleisher  -  Zalman  Sara Rakhel    Vilkavisk,Vilkaviskis,<>,Lithuania  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
420   Fleisher  Hinda  Zalman  Sara Rakhel      1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
421   Fogel  Gitl Gitel  Menakhem Mordekhai  Sara    Transnistria,<>,<>,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Vodjinci,<>,Croatia,Yugoslavia
422   Forfilov  Iliya  Yakov  Bela  1  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  BABY  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
423   Forfilova  Bella  Mordukh  Leya  40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Kobelyaki,Kobelyaki,Poltava,Ukraine (USSR)
424   Fradkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
425   Frank  Izrail  Borukh    50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
426   Frank  Zelda      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
427   Fratkin  Mikhail  Moisey    43  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
428   Fratkin  Tzilya  Isaak      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
429   Fratkin  Boris  Bentzion      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
430   Fratkin  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
431   Freidin  - Grisha  Moisei Gersh Gersh  Sheine    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
432   Freidin  Khana          1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
433   Freiman  Beila Beila  Avram Sholom Avraham Shlomo    67  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
434   Freiman  Sonia  Shmaya Shemaia  Beila Beila  38  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
435   Freiman  Bela      52  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
436   Frenkel  Ganna  Semen      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
437   Freydin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
438   Freydin  Yelena        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
439   Freydin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
440   Freydina  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
441   Freydina  Liba  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
442   Freydina  Bela  Naum      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
443   Freydina  Lyubov  Samuil            
444   Freydinov  Nera  Lev          MARRIED  
445   Freydinov  Konon  Roman          MARRIED  
446   Freydinov  Khaim  Semen          MARRIED  
447   Freydinov  Lev  Khaim  Nera        CHILD  
448   Freydinov  Lev  Konon  Pera        CHILD  
449   Freydinova  Pera  Lev          MARRIED  
450   Freyman  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
451   Freyman  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
452   Freyman  Manya  Avraam  Sheyna Riva  21  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
453   Freyman  Sheyna Riva      47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
454   Freymen  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
455   Fridkin  Boris  Lev    46    1941  MARRIED  
456   Fridlen  Tamara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
457   Fridman  Semion  Itzka Itzka  Rivka  29  Brest,Brzesc Bugiem,Polesie,Poland  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
458   Fridman  - Galina  Natan  Sara  3    1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
459   Fridman  Sara  Ezra  Ginda Hinda  22  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/11/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
460   Fridman  - Galina  Natan  Sara  2  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
461   Fridman  Izya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
462   Fridman  Vladimir  Natan  Sara  1  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
463   Fridman  Sara  Ezra  Ginda Hinda  22    1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
464   Friedin  Hanna  Moesei      Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  8/11/1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
465   Friedin  Sheyna      44  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  8/11/1941  MARRIED  Bobruysk,Bobruysk City,Mogilev,Belorussia (USSR)
466   Friedin  Grigori  Moesei    10  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  8/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
467   Friedin  Bella  Moisei    21  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  8/11/1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
468   Frindmand  Bunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
469   Fritkin  Boris  Lev      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
470   Fuks  Brukha  Gersh            
471   Fuks  Grigoriy  Mendel  Brukha          
472   Fuks  Pinkhus  Leib      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
473   Fuksa  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
474   Furman  Syoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
475   Furman  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
476   Furman  Mira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
477   Furman  Lyusya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
478   Gabinski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
479   Gaft  Mendil  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
480   Gaft  Yelizaveta  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
481   Gaft  Yasha  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
482   Gaft  Semen  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
483   Gaft  Gersh        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
484   Galershtein  Mina Mindl  Shmuel Samuel  Rivka Regina    <>,<>,<>,Poland  1941  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
485   Galitzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
486   Galiyevskaya  Roza  Abram  Raisa        CHILD  
487   Galiyevskaya  Raisa  Khaim            
488   Galiyevski  Dmitri  Abram  Raisa        CHILD  
489   Galperin  Izrail Yisrael  Semion    60  <>,<>,<>,Belorussia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
490   Galperin  Mikhail  Idel  Golda  20  Dnepropetrovsk,Dnepropetrovsk City,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
491   Galperovich  Viktor  Grigori  Vera  18    1944    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
492   Gamburg  Sava        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
493   Gamburg  Svetlana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
494   Gamerman  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
495   Gamerman  Grigori  - Osip      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  MARRIED  
496   Gamerman  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
497   Gamerman  Volodya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
498   Gamerman  Grigoriy        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
499   Gamerman  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
500   Gammermann Gamerman  Riva Riva Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
501   Ganzburg  Roza          1942    
502   Ganzburg  Leibl  - Itzkhok Shmul  Dvora      1942    Gadyach,Gadyach,Poltava,Ukraine (USSR)
503   Ganzburg  Kalman  Leibl  Roza    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
504   Ganzburg -  Feiga  Abram Avraham Abram      <>,<>,<>,Ukraine (USSR)    MARRIED  <>,<>,<>,USSR
505   Ganzburg -  Grigori  Izrail Yisrael          MARRIED  Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)
506   Ganzburg -  Abram Avraham Abram  Grigori  Feiga        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
507   Garelik  Motya  Samuil  Sima    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/10/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
508   Garelik  Sima        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
509   Garelik  Sima        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
510   Gashinskaya  Beba  Elya  Rivka  6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  
511   Gashinskaya  Rivka      33  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
512   Gashinskaya  Yelya  David  Blyuma  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
513   Gashinskaya  Blyuma      37  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
514   Gashinskaya  Shindl  Mendl  Frume Khaye  43  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  SINGLE  
515   Gashinskaya  Frume Khaye      70  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  WIDOW  
516   Gashinskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
517   Gashinskaya  Ilya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
518   Gashinskaya  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
519   Gashinski  Mini  Elya  Rivka  2  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  
520   Gashinski  Elya  Mendl  Frume Khaye  33  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
521   Gashinski  David  Mendl  Frume Khaye  37  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
522   Gatinski  Yefim  Vladimir            
523   Gavze  Basya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
524   Gelpirovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
525   Gemperovich  Anyuta        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
526   Gemperovich  Yakov        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
527   Genkin  Gersh  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
528   Genkin  Dora  Semen      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
529   Gerinkress  Iosif  Boris          CHILD  
530   Gerinkress  Undeciphered First Name  Boris          CHILD  
531   Gerinkress  Yelena  Boris          CHILD  
532   Gerinkress  Saviya  Maus          MARRIED  
533   Gerinkress  Lazar  Khaske          MARRIED  
534   Gernstein -  Nehama Nekhama  Bentzion  Khyena Khina    Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
535   Gerntzenshteyn  Isaak        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
536   Gerntzenshteyn  Ayma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
537   Gerntzenshteyn  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
538   Geyshis  Yankel Ber  Mozhka            Moshny,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
539   Geyshis  Khava  Yakov            Moshny,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
540   Gibnikov  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
541   Gibnikov  Etka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
542   Gilman  Liza    Ida Ida    Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
543   Gilman  Vera  Lazar Lazar  Malka    Drobitskiy Yar,Murder Site  12/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
544   Gilman  Unknown      45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
545   Gilman  Ida      41  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
546   Gilman  Unknown    Ida  19  <>,<>,<>,USSR  1941  SINGLE  
547   Ginodman  Isaak Isak  Gersh Hersh Gersh  Ester  24    1943  SINGLE  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)
548   Ginzburg  Khaim  Movsha            
549   Ginzburg  Raisa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
550   Ginzburg  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
551   Ginzburg  Zhenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
552   Ginzburg  Anya  Naum      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
553   Ginzburg  Naum        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
554   Ginzburg  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
555   Ginzburg  Zhenya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
556   Ginzburg  - Naum  Lazar Lazar        1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
557   Ginzburg  Masya  Moisei      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
558   Ginzburg  Borya  Naum      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
559   Ginzburg  Abrasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
560   Ginzburg  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
561   Ginzburg  Naum        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
562   Ginzburg  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
563   Ginzburg  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
564   Ginzburg  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
565   Ginzburg  Frada  Naum      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
566   Ginzburg Ginsburg  Masia Masia  Moisei Moshe  Mania  31  Babi Yar,Murder Site  1941  MARRIED  
567   Ginzburg Ginsburg  - Nakhum Naum  Khaim    32  Babi Yar,Murder Site  1941    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
568   Ginzburg Ginsburg  - Nakhum Naum  Moisei Moshe    37  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
569   Ginzburg Ginsburg  Masya Masia  Moisei Moshe  Mariya Maria  35  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
570   Ginzburg Ginsburg  Moisei Moshe  Mendel  Freida  39  <>,<>,<>,Belorussia (USSR)  23/02/1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
571   Gley  Fira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
572   Gleyzer  Vera  Zakhar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
573   Glidman  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
574   Glishinskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
575   Glishinskaya  Lelya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
576   Glishinskaya  Lena        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
577   Glukhovskaya  Liza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
578   Glukhovskaya  Sofiya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
579   Glukhovskaya  Isak        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
580   Glukhovskaya  Alik        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
581   Glukhovskaya  Fenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
582   Goldberg  Yakov  Izrail            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
583   Goldberg  Yakov Yaakov  Izrail Yisrael  Lia Lea    Vilnius,Wilno,Wilno,Poland  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
584   Goldfeld  Bonia Bunia  Shleimo Shlomo  Rysia -        SINGLE  Korovintsy,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)
585   Goldfeld  Sioma Sioma  Shleimo Shlomo  Rysia -        MARRIED  Korovintsy,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)
586   Goldfeld  Avram Avraham  Shleimo Shlomo  Rysia -        SINGLE  Korovintsy,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)
587   Goldfeld  Ilya Ilia  Shleimo Shlomo  Rysia -        MARRIED  Korovintsy,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)
588   Golfeld  Ira        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/10/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
589   Golferd  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
590   Golferd  Syoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
591   Golferkh  Genya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
592   Golper  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
593   Golubkov  Yankel Iankel  Mendel  Sara  10  Krasnopolye,Krasnopolye,Mogilev,Belorussia (USSR)    CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
594   Gomelskaya  Rakhil  David  Dveire    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Gomel,Gomel City,Gomel,Belorussia (USSR)
595   Gopman  Vova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
596   Gopman  Leyb        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
597   Gopman  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
598   Gopman  Ester        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
599   Gopman Gofman  Sara      56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
600   Gopman Gofman  Leon      59  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
601   Gorbachev  Boris  Lev          MARRIED  
602   Gorbacheva  Tzilya  Grigoriy          MARRIED  
603   Gorbacheva  Rakhil  Boris  Tzilya        MARRIED  
604   Gorelik  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
605   Gorelik  Borya  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
606   Gorelik  Manya  Azar            
607   Gorelik  Isak  Boris  Fanya        CHILD  
608   Gorelik  Fanya  Davyd  Manya          
609   Gorelik  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
610   Gorelik  Khana  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
611   Gorelik  Sima  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
612   Gorelik  Mariya  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
613   Gorelik  Grigoriy  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
614   Gorelik  Brokhel  Aron      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
615   Gorlik  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
616   Gorlik  Mariya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
617   Gorlik  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
618   Gorodetzki  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
619   Gorodetzki  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
620   Gorodetzki  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
621   Gorodetzki  Rita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
622   Gorodetzki  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
623   Gorodetzki  Lyuba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
624   Gorodetzki  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
625   Grabivnovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
626   Gribnikov  Avram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
627   Gribnikov  Anna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
628   Grinberg  Nona        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
629   Grinberg  Vladimir        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
630   Grinberg  Dora        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
631   Grinpres  Fania  Iosif Yosef  Basia -    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Stolpce,Stolpce,Nowogrodek,Poland
632   Grinpres  Avraam Avraham  - Khatzkel  Liba Perl Perel    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
633   Gruenpress Grinpres  Berl Berl  Yekhezkel  Liba    Poltava,Poltava City,Poltava,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
634   Gruenpress Grinpres  Tila Tila  -  Liba      1944  SINGLE  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
635   Grumberg  Shimon  Vulf  Maryam    Smolensk,Smolensk City,Smolensk,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
636   Grumberg  Abram Avraham Abram  Abram Avraham Abram  Ester Khaia  22  Chernigov,Chernigov City,Chernigov,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
637   Grybnikov  Grigori  Ye            
638   Gubar  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
639   Gurevich  Froyda  Nakhim            
640   Gurevich  Liya  Naum            
641   Gurevich  Lubov  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
642   Gurevich  Marya  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
643   Gurevich  Nelya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
644   Gurevich  Motya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
645   Gurevich Vilenskiy  Yakov  Abram  Mariya  25      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
646   Gurvich  Yelena  Boris          CHILD  
647   Gushanskaya  Berta  Iuda  Raisa  55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Glukhov,Glukhov,Sumy,Ukraine (USSR)
648   Gushanskaya  Bela  Moisei  Berta  29  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
649   Gushanskaya  Raisa  Moisei  Berta    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
650   Gushanskaya  Prayna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
651   Gushanskaya  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
652   Gushanskaya  Raisa  T      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
653   Gushanski  Moysey  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
654   Gutkovich  Rakhel      57    1942  WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
655   Haim Kheim  Fani Fani        <>,<>,Bessarabia,Romania    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
656   Helfeld  Mendl Mindl      50  Transnistria,<>,<>,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
657   Igudin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
658   Igudina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
659   Igudina  Noya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
660   Ilyinskaya  Doda        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
661   Ilyinski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
662   Iofe  Merya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
663   Iofe  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
664   Iofe  Tzipa        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
665   Iofe  Ira    Tzipa  3  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
666   Iofe  Mendel  Movsh Moshe  Lesia -          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
667   Iofe  Movsh Moshe  Mendel          MARRIED  Konotop,Konotop,Sumy,Ukraine (USSR)
668   Iofe  Lesia -  Gersh Hersh Gersh          MARRIED  Borzna,Borzna,Chernigov,Ukraine (USSR)
669   Iofe  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
670   Ioffe  Yankel  Izrail  Tamar    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  <>,<>,<>,Belorussia (USSR)
671   Ioffe  Elka  Gershon  Ester    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Glussk,Glussk,Polesye,Belorussia (USSR)
672   Isshtein  Samuil -  Wulf  Gizela  45  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)    WIDOWER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
673   Ittzik  Natan  Samuil            
674   Itzikson  Sara  Maksim  Fisna        CHILD  
675   Itzikson  Maria  Maksim  Fisna          
676   Itzikson  Fisna  Mendel            
677   Ivri  Albert  Elya  Rokhl Sora    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
678   Izrailev -  Matvei      19    1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
679   Izrailevich -  Simon  Yakov Yaakov  Miriam    Stalingrad,Stalingrad City,Stalingrad,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Gadyach,Gadyach,Poltava,Ukraine (USSR)
680   Izralevich  Mark  Semen      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
681   Joffe  Anna Hana        Fort 9,Murder Site  29/10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
682   Josselsohn  Fedja  Moisei  Frieda  16  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
683   Josselsohn Ioselzon -  Moisei Moshe        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
684   Kabtzan  Mara  Isaak    10  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
685   Kabtzan  Anna  Isaak  Vera  4  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
686   Kabtzan  Vera      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
687   Kabtzan  Sofiya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
688   Kabtzan  Yura        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
689   Kabtzan Kabcan  Boris  Mark  Anna  45  <>,<>,<>,USSR    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
690   Kabtzan Kabzan  Isaak      45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
691   Kabtzan Kabzan  Svetlana  Boris  Rakhil Rahil  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
692   Kabtzan Kabzan  Galina  Boris  Rakhil Rahil  12  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  12/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
693   Kabtzan Kabzan  Rakhil Rahil      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
694   Kabtzan Kabzan  Zinovi Zinoviy  Mark  Anna  50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
695   Kagan  Masha  Sakhor  Ester    Keidany,Kedainiai,<>,Lithuania  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
696   Kagan  Max  Yosif  Mariya  36  Kolpino,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  29/3/1943  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
697   Kagan  Boris  Moisey  Khana    Gomel,Gomel City,Gomel,Belorussia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
698   Kagan  Rebeka Rivka      61  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
699   Kagan  Barukh  Moisei Moshe    31    1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
700   Kagan Kagan  Boris  Moisei Moshe  Khana  31  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
701   Kaganer  Lyubov  Mark            
702   Kaganer  Ilya  Zavel  Revekka    Rzhev,Rzhev City,Kalinin,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
703   Kaganer  Mendel    Lea  8  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    CHILD  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
704   Kaganer  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
705   Kaganer  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
706   Kaganer  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
707   Kaganer Kagner  Aron Aharon  Yakov Yaakov  Berta  18    1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
708   Kagarlitzki  Boris  Georgi -  Sonya Sonia  23  Berlin,Berlin,Berlin,Germany  1945  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
709   Kakhovskaya  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
710   Kakhovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
711   Kalashnikov  Yakov  Mendl  Risya  30  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
712   Kalin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
713   Kaluzhskaya  Zoya  Mark          MARRIED  
714   Kaluzhskaya  Vera  Grigori            
715   Kaluzhski  Grigori  Isak          MARRIED  
716   Kampanietz  Abraham Faiviche Avraham Feibish Pol      51  Auschwitz,Camp    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
717   Kampanietz  Abraham  Itzek  Elka    Auschwitz,Camp  01/10/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
718   Kapov Kogan  Lazar  Grigori  Vera          
719   Kapov Kogan  Vera  Lev          MARRIED  
720   Kapov Kogan  Grigori  Lazar          MARRIED  
721   Kapov Kogan  Lev  Grigori  Vera          
722   Kaptzan  Isaak  Mark      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
723   Kaptzan  Anya  Isaak      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
724   Kaptzan  Mara  Isaak      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
725   Kapushchevski  Yevgeniya  Solomon Solomon  Fanya  40  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
726   Kapustin  Volodya  Mikola      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
727   Kapustin  Sofiya  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
728   Karasev Karasik  Sergei Srul  Naum    30    1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
729   Karasev Karasyov  Faivish -  Aizik Aizik  Ester  37  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
730   Karasik  David  Naum    35  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  03/08/1944  MARRIED  
731   Karasik  Alla        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
732   Karasik  Sender  Zuli  Khay Masya    Poltava,Poltava City,Poltava,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
733   Karasik  Izrail        Dubrovka,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
734   Karasik  David  - Nakhum Naum  Khana  37  Stanislawow,<>,<>,Poland  08/08/1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
735   Karasik  Grigori  Avrom Vulf  Sofia  39    1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
736   Karasik  Olya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
737   Karasik  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
738   Karasik  Etel        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
739   Karasik  Etya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
740   Karasik  Fanya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
741   Karasik  Leonti  Khayko    60  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
742   Karasin  Sonia  Dovid Itzia  Sara  65    1942  WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
743   Kashkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
744   Kashkina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
745   Kashkina  Mera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
746   Kashkina  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
747   Katz  Perusya  Fayvuzh Fyodor  Sima  11      CHILD  
748   Katz  Nina  Fayvuzh Fyodor  Sima  15      CHILD  
749   Katz  Sima  Abram    46      MARRIED  
750   Katz  Fayvuzh Fyodor  Lezer    49      MARRIED  
751   Katzman  Syoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
752   Katzman  Tonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
753   Katzman  Pesya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
754   Kavitzkaya  Unknown      38  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
755   Kavitzkaya  Tzira      9  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
756   Kavitzkaya  Unknown      14  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  
757   Kavitzkaya  Unknown      11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
758   Kavitzkaya  Unknown      6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
759   Kazan  Khana      57  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
760   Kazhdan  Masha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
761   Kazhdan  Gad        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
762   Kazhdan  Boris  Mordechai Mordukh Mordekhai  Freida  19    1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
763   Kazhdan  Syoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
764   Kazhdan  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
765   Kazhdan  Mila        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
766   Kazhdan  Fira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
767   Kerbel  Lev  Yakov Yaakov  Traina Treina          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
768   Kerbel  Ira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
769   Kerbel  Tzipa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
770   Khalevski  Vera  Izrail      Khoruzhevka,<>,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
771   Khalevski  Izrail        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  WIDOWER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
772   Khalevski  Sonya  Izrail      Khoruzhevka,<>,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
773   Khalevski  Lyuba  Izrail      Khoruzhevka,<>,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
774   Khanevskaya  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
775   Khanevskaya  Lyuba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
776   Khanevskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
777   Khanin  Yakov Yaakov  Izrail Yisrael  Rakhil Rakhel  34  Ufa,Ufa City,Bashkirskaya ASSR,Russia (USSR)  23/06/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
778   Khanin  Yankel Yankel  Shmuil  - Suza    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
779   Khanina  Manya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
780   Khanokh Chanoch  Frida  Leib      Stutthof,Camp  1945  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
781   Khatinskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
782   Khatinskaya  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
783   Khatinski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
784   Khavin  Naum  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
785   Khavin  Yulik        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
786   Khavina  Sara  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
787   Khavina  Esterka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
788   Khavina  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
789   Khavina  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
790   Khavkina  Zina  M      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
791   Khazankin  Yuda Leib  Zalman    56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
792   Khazankin  David        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
793   Khazankina  Nesya      56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
794   Khazankina  Roza  Zakhar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
795   Khazanov  Manya Mania    Lyuba Liuba  10  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
796   Khazanov  Lyuba Liuba    Freida  47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Piryatin,Piryatin,Poltava,Ukraine (USSR)
797   Kheifetz  Golda  Shmaya Shemaia  Feiga  46  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
798   Kheifetz  Misha Misha  Iosif Yosef  Golda        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
799   Kheifetz  Isaak Izia Isak  Iosif Yosef  Golda  16  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
800   Kheifetz  Iliya Ilia  Iosif Yosef  Golda        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
801   Kheifitz  Lyusya    Pesya  21  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
802   Kheiker  German  David  Meri  45  <>,<>,Voronezh,Russia (USSR)  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
803   Kheikin Khaikin  Boris      41  Stalino,Stalino City,Stalino,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
804   Kheikin Khaikin  Volf      37  Voronezh,Voronezh City,Voronezh,Russia (USSR)  01/12/1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
805   Kheyfetz  Misha    Pesya  22  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
806   Kheyfetz  Pesya  Isaak  Feyga  45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
807   Kheykhel  Olga  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
808   Khezin Khabin  Yulik -  - Nakhum Naum  Sara  11    1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
809   Khleyner  M        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
810   Khoroshukha  Anna  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
811   Khoroshukhin  Isaak  Iosif      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
812   Khoroshukhin  Isaak Isak  Iosif Yosef  Ana  17  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
813   Khoroshukhin  Iosif Yosef      42  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
814   Khoroshukhin  Iosif  Iosif      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
815   Khoroshukhin  Izrail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
816   Khoroshukhina  Riveka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
817   Khoroshukhina  Anna  Boris  Lyuba  40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
818   Khotimskaya Khotimski  Ana  Samuil Samuel  Yeva Eva  57  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
819   Khotimski  Isaak Isak  Grigori  Khana  67  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
820   Khovin  Isaak  Vilf      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
821   Khovina  Sara  Yefim      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
822   Khrakovskaya  Undeciphered First Name  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
823   Khrakovskaya  Leya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
824   Khrakovskaya Kharkovski  Lea  Vulf Volf  Liba    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Kremenchug,Kremenchug City,Poltava,Ukraine (USSR)
825   Khrakovski Kharkovski  Pesia    Lea  26  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Krolevets,Krolevets,Sumy,Ukraine (USSR)
826   Khrakovski Kharkovski  David              Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
827   Khutoretzki  Riva Riva Riva  Moisei Moshe  Shifra  42  Zlynka,Zlynka,Orel,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
828   Kipershmak  Leyz        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
829   Kipershmak  Iosif        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
830   Kirilov  Moysey        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
831   Kirilova  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
832   Klass  Sofia  Moisey          MARRIED  
833   Kleiner  David  Semen  Pulkheria  20  <>,<>,<>,Germany  17/04/1945  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
834   Kleyner  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
835   Klimovitzkaya  Yasna      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
836   Klimovitzkaya  Unknown      70  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
837   Klimovitzki  Minya Mina  Isrol Meishe  Feiga    Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
838   Klimovitzki  Unknown      43  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
839   Klimovitzki  Unknown    Yasna  12  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
840   Klimovitzki  Unknown    Yasna  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  
841   Klimovitzki  Unknown      72  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
842   Kliuch -  Leiba Liuba Leiba  Falk  Khaia Lea        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
843   Klovskaya  Stera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
844   Klovskaya  Masha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
845   Klovskaya  Polya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
846   Klovski Klubski  Doba Doba  Isrol Moyshe  Feiga    Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
847   Klovski Klubski  Stera -  Moshe  Lea  40  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
848   Klovski Klubski  Faivul Faivel    Stera -  19  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
849   Klovski Klubski  Masia Masia    Stera -  11  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
850   Klovski Klubski  Polia Polia    Stera -  8  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
851   Kobtzan  Boris  Mark            
852   Kofman  Sofia  Abram      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  
853   Kogan  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
854   Kogan  Zhenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
855   Kogan  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
856   Kogan  Rakhil  Daniil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
857   Kogan  Riva  Semyon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
858   Kogan  Isaak  Daniil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
859   Komashnikov  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
860   Komashnikov  Tzyunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
861   Komashnikov  Ganna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
862   Komashnikov  Avram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
863   Konikova  I  I            
864   Konnikov  Anatoliy  Rafail  Zlata Leya  3  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
865   Kopikov  Vladimir  Grigori          MARRIED  
866   Kopikova  Sara  Vladimir  Tzilya          
867   Kopikova  Tzilya  Izrail          MARRIED  
868   Kopikova  Nikhama  Vladimir  Tzilya          
869   Kopylev  Viktor        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
870   Kopyleva  Nina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
871   Kopyleva  Olya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
872   Kopyleva  Alla        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
873   Kopyleva  Zhenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
874   Kopyleva  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
875   Kopyleva  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
876   Koretzki  Raisa  Yevsey          MARRIED  
877   Korobov  Zyama  Yevsey  Anna          
878   Korobov  Sender B  Germon            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
879   Korobov  Pavel  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
880   Korobov  Yefim Khaim  Grigoriy Gersh Gersh  Nekhama  22  Stalingrad,Stalingrad City,Stalingrad,Russia (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
881   Korobov  David  Moisei  Liza  16  Petergof,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
882   Korobov  Beba      16    1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
883   Korobov  Maria  Moisei  Liza  17  Petergof,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
884   Korobov  Zavel Zavel      50    1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
885   Korobov  Biba  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
886   Korobov  Mordukh  Shmul  Lyubov        MARRIED  
887   Korobov -  Lia Lea      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
888   Korobov -  Zalman      54  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
889   Korobov -  Semion  Zelman Zalman Zelman  Rakhil Rakhel  27  Voronezh,Voronezh City,Voronezh,Russia (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
890   Korobov -  Zalman  Ioshua Yehoshua  Khaia  21      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
891   Korobov -  Frida  Zalman  Lia Lea  12  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
892   Korobov -  Zonia Zunia  Zelman Zalman Zelman    28  Drobitskiy Yar,Murder Site  29/12/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
893   Korobova  Pesya  Gersh            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
894   Korobova  Malka  Zelman  Lyubov        MARRIED  
895   Korobova  Fenya  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
896   Korobova  Liza      45  Petergof,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
897   Korobova  Fenya      45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
898   Korobova  Leya      41  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Ichnya,Ichnya,Chernigov,Ukraine (USSR)
899   Korobova  Anna  Ilia            
900   Korotkevich  Mariya  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
901   Korozhl  Ruvim  Ayza      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
902   Korozhl  Berta  Yuda      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
903   Koshkin  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
904   Koshkina  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
905   Koshkina  Fenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
906   Kosovaya  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
907   Kosovaya  Dasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
908   Kosovyi  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
909   Kostyukovskaya  Ester  Leyb      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
910   Kotkina  Frida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
911   Kotko  Lea  Shmae Shemaia  Rashe Rasha  41  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  10/11/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
912   Kotko  Yelizaveta -  Shmai Shamai  Rasha Rasha  40  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
913   Kotko  Grunia -  Gilel Hilel  Lea  14  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  10/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
914   Kovarski  Elkhanan  Vulf    34    07/1942  MARRIED  Kremenchug,Kremenchug City,Poltava,Ukraine (USSR)
915   Kovner  Aron Aharon  Ilya      Orsha,Orsha City,Vitebsk,Belorussia (USSR)  02/08/1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
916   Koyfman  Sonya  Avram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
917   Kozakevich  Sara Leyah        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
918   Kozakevich  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
919   Kozlovichena  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
920   Krakovski  Lina  Mikhail Mekhael  Sonya Sonia    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
921   Krakovski  Sonya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
922   Kravetz  Yakov  Aron  Ronya  19  <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
923   Kravtz  Khasya  Peysakh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
924   Kravtz  Khaya  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
925   Krenichny  Isaak        Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Novozybkov,Novozybkov,Orel,Russia (USSR)
926   Kreyn  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
927   Kreynina  Mariya  Semyon    25  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
928   Krichevskaya  Ofra        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
929   Krichevskaya  Menya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
930   Krichevskaya  Sara  Zakhar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
931   Krichevskaya  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
932   Krichevskaya  Bena        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
933   Krichevski  Leya    Sara    Uchastok 11,Kherson,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
934   Krichevski  Isak  Yuzya      Uchastok 11,Kherson,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
935   Krichevski  Ester  Leiba Leiba  Tzipa Tzipa        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
936   Krichevski  Manya Mania  Leiba Leiba  Tzipa Tzipa        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
937   Krichevski  Leiba Leiba  Dovyd David  Busya Busia    Vtoraya Vesna,<>,Krym ASSR,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
938   Krichevski  Isak  Leiba Leiba  Tzipa Tzipa    <>,<>,Krym ASSR,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
939   Krichevski  Abram Avraham Abram  Moisei Moshe  Maria  27  Kiev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
940   Krichevski  Khaia Khaia Khaya  Leiba Leiba  Tzipa Tzipa  19      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
941   Krichevski  Ilya Ilia  Zelman Zalman Zelman    35  Kirovograd,Kirovograd City,Kirovograd,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
942   Krichevski  David  Leiba Leiba  Tzipa Tzipa  17      CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
943   Krichevski  David  Lev  Sofiya    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  01/1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
944   Krichevski  Blusha  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
945   Krichevski  Abram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
946   Krichevski  Isaak  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
947   Krichevski  Grigoriy  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
948   Krichevski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
949   Krichevski  Mikhail  Zelman      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
950   Kriv Rud  Liza  Mark Izrail  Revekka  50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
951   Krivetz  Taibe Leya  Ilya  Doba  47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
952   Krivetz  Iosif  Moisei  Malka  52  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
953   Krivosheyev  Semyon Semion  Semyon Nosov Semion  Berta  28  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
954   Krivosheyev  Ruvim Reuven  Semyon Nosov Semion  Berta  23  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
955   Krupp  Vladimir  Yakov      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
956   Kuperov  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
957   Kupershteyn  Grisha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
958   Kupershteyn  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
959   Kupershteyn  Anya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
960   Kupershteyn  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
961   Kurepetz  Dveyra  Moisey          MARRIED  
962   Kurepetz  Abram  Naum          MARRIED  
963   Kurepetz  Roza  Samuil  Sarra        CHILD  
964   Kurepetz  Fanya  Samuil  Sarra        CHILD  
965   Kurepetz  Izilya  Samuil  Sarra        CHILD  
966   Kurepetz  Samuil  Abram  Dveyra        MARRIED  
967   Kurepetz  Khanka  Abram  Dveyra          
968   Kurepetz  Sarra  Grigori          MARRIED  
969   Kurilov  Lazer  Moisei  Leya          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
970   Kurilov  Moisei  Moisei    56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
971   Kurilov  Leya  Shae    54  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Gadyach,Gadyach,Poltava,Ukraine (USSR)
972   Kurilov  Sara  Moisey  Leya  20  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
973   Kurilov  Khasya  Moisei  Leya  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
974   Kurilov  Aron Aharon  Ruvim Alter Reuven  Riva Riva  43  Piryatin,Piryatin,Poltava,Ukraine (USSR)  06/04/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
975   Kvoktun  Zhenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
976   Kvoktun  Tanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
977   Kvoktun  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
978   Lakhno  Maya  Nikolay      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
979   Lakhno  Anna  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
980   Lakhno  Vladimir  Nikolay      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
981   Lakhovitzkaya  Anna  Pavel            
982   Lashnikova  Abram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
983   Lashnikova  Mishka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
984   Lashnikova  Rakhil  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
985   Lavrinovich  Raisa  Yakov      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
986   Leikin  Osher  Isaak  Rakhil    <>,<>,Krasnodar Kray,Russia (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
987   Leikin  David  Yankel  Beilya  32  Novgorod,Novgorod City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
988   Lemtor  Dunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
989   Lenz Lentz  Chave Chaje Khava Khaia  Volf  Sara    Bershad,Bershad,Vinnitsa,Ukraine (USSR)  1941  WIDOW  Galicia Region,<>,<>,Poland
990   Lenzher  Khaya  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
991   Lepkovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
992   Lerner  Lazar          1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
993   Lerner  Broina          1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
994   Lerner  Mikhail  Lazar  Broina  37      MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
995   Leshchinskaya  Anya        <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
996   Leshchinski  Leonid        <>,<>,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
997   Leshchinski  Vadim        <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
998   Levin  Abram  Mikhail  Vera  22  Kanev,Kanev,Kiev,Ukraine (USSR)  10/1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
999   Levin  Matus  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1000   Levin  Abram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1001   Levin  Salomon        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1002   Levin Levin  Vladimir  Shaya  Chaya Lea        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1003   Levin Levin  Leonid  - Pesakh Peisakh  Tzilia Tzilia  19  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1004   Levin Levin  Moisei Moshe  Leiba Leiba  Nekhama  35  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  05/11/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1005   Levina  Gita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1006   Levina  Nesya  Avram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1007   Levina  Feydokha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1008   Levinder  Abram  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1009   Levit  Khonon  Lazar            
1010   Levit  Leib  Sakhor  Ester  65  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1011   Levit  Sonya  Naum    65  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1012   Levit  Leib  Sakhor  Ester  65  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1013   Levit  Senya  Miron  Sorra  16    1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1014   Levitek  Simon        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1015   Levitzkaya  Rakhil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1016   Levitzki  Munya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1017   Levitzki  Mikhail Mikhael  Boris      Taly,<>,Voronezh,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1018   Levyant  Liza  Yakov  Khava Yeva          
1019   Levyant  Khava Yeva  Itzko            
1020   Levyatova  Larisa  Isaak  Riva  5  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1021   Levyatova  Riva  Gersh  Ida  37  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1022   Levyatova  Senya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1023   Levyatova  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1024   Levyatova  Lara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1025   Leybovich  Galina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1026   Leybovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1027   Leybovich  Anna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1028   Leybovich  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1029   Leykhina  Riva  Moisey  Rakhilya          
1030   Leykin  Avram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1031   Leykin  Shlema  Boris          MARRIED  
1032   Leykin  Mikhail  Shlema  Feyga        CHILD  
1033   Leykina  Feyga  M          MARRIED  
1034   Leykina  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1035   Leykina  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1036   Leykina  Matrena  Shlema  Feyga        CHILD  
1037   Lezhnera  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1038   Lezhnera  Devorya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1039   Liachow -  Mina  - Shabtai  Khaia    Bialystok,Ghetto    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1040   Liakhovitski -  Hana Khana  Menahem Mendel  Nihama Leya Nekhama  61  Molotov,<>,Perm Molotov,Russia (USSR)  01/01/1944  WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1041   Libman  Khela        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1042   Libman  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1043   Liflyandskaya  Polina    Reveka        CHILD  
1044   Liflyandskaya  Lilia    Reveka        CHILD  
1045   Liflyandskaya  Reveka  Yakov            
1046   Lifshetz  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1047   Lifshitz  Borukh  Nokhim  Riva  45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1048   Lifshitz  Riva      86  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1049   Lifshitz  Yelena  Zalman  Sara  12  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)    TEENAGER  Zernovo,<>,Chernigov,Ukraine (USSR)
1050   Lifshitz  Sara  Kalman  Busya  40  <>,<>,Sumy,Ukraine (USSR)    WIDOW  Novgorod Severski,Novgorod Severskiy,Chernigov,Ukraine (USSR)
1051   Lifshitz  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1052   Lifshitz  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1053   Lifshitz  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1054   Lifshitz  Fanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1055   Likht  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1056   Linski  Mira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1057   Linski  David        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1058   Lisovskaya  Sima  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1059   Lisovskaya  Ida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1060   Lisovski  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1061   Lisovski  Shurik  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1062   Litvitzin -  Moisha Misha Moshe Misha  Boris  Rakhel  23  Narve,Virumaa,<>,Estonia  1944  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1063   Litvitzin -  - Meyer Meir Maior  Velya Valia  Ida Ida        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1064   Litvitzin -  Itzkho Benyomin - Beniamin  Isroil Yisrael  Tauba  19      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1065   Litvitzin -  Vulf Volf  Iosif Yosef  Malka  20  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  26/07/1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1066   Litvitzina  Fira  Srul          CHILD  
1067   Lobkov  Benyamin        Kiev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1068   Lokhovitzki  Ginda -      66  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    <>,<>,<>,USSR
1069   Lvovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1070   Lyubinskaya  Sonya      71  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1071   Lyubinski  David  Avram  Lyuba    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1072   Lyubinski  Abram Abram  Faivul  Nekhama  19  <>,<>,<>,USSR  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1073   Lyubinski  Tevya  Faivul  Nekhama    Talalayevka,Khristinovka,Kiev,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1074   Lyubinski  David  Avram  Lyuba    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1075   Lyubinski  Fayvel  Gersh  Sonya  46  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1076   Lyubinski  Gersh      76  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1077   Lyubinski  Tevel  Faybel  Nekhama  24  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  12/01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1078   Lyublenskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1079   Lyublenskaya  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1080   Lyublenskaya  Ada        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1081   Lyubman  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1082   Madiyevski  Leiba Leiba  Moisei Moshe  Maria  63  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  10/01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1083   Mafran  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1084   Malinovski  Lev  Pinkhus            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1085   Maltz  Boris  Mark      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1086   Maltz  Mariya  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1087   Maltz Ginzburg  Vera  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1088   Manastirskaya  Sofiya  Nikolay      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1089   Manastirski  Yosif  Lev      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1090   Manoylenko  Gita  G      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1091   Manoylenko  Vulf  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1092   Manson Menson  Marie Maria  Israel Yisrael  Grunia -  63  Auschwitz,Camp    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1093   Margolin  Nokhem  Beniamin  Sarra    Minsk,Minsk City,Minsk,Belorussia (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1094   Margolina  Manya  Beniamin  Sarra    Minsk,Minsk City,Minsk,Belorussia (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1095   Margolina  Lyuba  Beniamin  Sarra    Minsk,Minsk City,Minsk,Belorussia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1096   Margolina  Khaya Riva  Benyamin  Sarra    Minsk,Minsk City,Minsk,Belorussia (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1097   Margovski  Anik        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1098   Markova  Bela        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1099   Markovitz  Rossi Rizel        Auschwitz,Camp  1944    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1100   Markovskaya  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1101   Markovskaya  Itya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1102   Markovskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1103   Marks  Yakov  Moris  Vera    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  12/1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1104   Marks  Yefim  Moris  Vera  16  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1105   Marks  Moris  Solomon      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1106   Marks  Vera  Abram      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1107   Markus  Tatiana  Iosif Yosef  Ita  21  Kiyev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1108   Markus  Tatiana Tatyana  Iosif  Ita    Kiev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1942  ENGAGED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1109   Markusov  Abram  Iosif  Ida  27  Smolensk,Smolensk City,Smolensk,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1110   Mashelovich  Guta  F      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1111   Maskal  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1112   Matler  Basya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1113   Matler  Simon        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1114   Mayantz  Nakhman  Moisey            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1115   Mayantz  Nakhman  Mikhel          MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1116   Mayorovich  Anna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1117   Mazel  Yekaterina  Matvey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1118   Medved  Fanya  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1119   Medved  Samuil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1120   Medved  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1121   Medvedeva  Mira  Mikhail  Ida          
1122   Medvedeva  Frida  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1123   Meikelman  Maria  Yakov    60  Donetsk,Stalino City,Stalino,Ukraine (USSR)  05/1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1124   Melcer Maltzer  Bila      38  Krewo,Oszmiana,Wilno,Poland  12/04/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1125   Meler  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1126   Meller  Yanya  Moisei  Tzilya    Odessa,Odessa City,Odessa,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1127   Mentz  Sara  N          MARRIED  
1128   Merenskaya  Gita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1129   Merenskaya  Vera  Ivan      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1130   Mertzer  Sofiya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1131   Mikheleva  Tamara  Nokhim  Riva Riva    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1132   Mikheleva  Riva Riva  Yankel  Elka    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  WIDOW  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1133   Mikhlin  Roza  Konstantin      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1134   Mikhlin  Grigoriy  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1135   Mikhlin  Aizik Aizik  Samuil Samuel  Khasya Khasia  31    1941  MARRIED  Mena,Mena,Chernigov,Ukraine (USSR)
1136   Mikhlina  Vera  Lev            
1137   Mikhlina  Revekka  Yakov  Vera          
1138   Mikhlina  Rima  Yakov            
1139   Millyar  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1140   Millyar  Bunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1141   Miloslavski  Liuba      63  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)
1142   Milyutin  Tzivya Dvosya  Aizik  Taiba  71  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Bobruysk,Bobruysk City,Mogilev,Belorussia (USSR)
1143   Milyutina  Taiba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1144   Milyutina  Tziveliya Anosya  Ayzek      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1145   Mindin  Solomon  Isaak            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1146   Mindina  Gisya  Mark            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1147   Minislavskaya  Rina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1148   Minkin  Basya  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1149   Mirenski Miranski  Zinovi  Iosif Yosef  Roza  34    1944  MARRIED  Starokonstantinov,Starokonstantinov,Kamenets Podolsk,Ukraine (USSR)
1150   Mirkulovich  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1151   Mirochnik  Abram  Froym          MARRIED  
1152   Mishelekhes  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1153   Mishelekhes  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1154   Mislavskaya  Anna  Leib Gersh  Bella    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Lyutenskiye Budishcha,Zenkov,Poltava,Ukraine (USSR)
1155   Mislavskaya  Fira      21  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1156   Mislavski  Samuil      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1157   Mislavski  Israil  Samuil  Anna    Kiev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1158   Mislavski  Samuil      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1159   Mislovskaya  Lina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1160   Mislovskaya  Anya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1161   Mislovskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1162   Mislovskaya  Musya  Ankel      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1163   Mitavskaya -  Brokha -  Bentzion  Ester        SINGLE  Lebedewa,Molodeczno,Wilno,Poland
1164   Mitavski -  Itzkhok -  Bentzion  Ester  47      SINGLE  Lebedevo,Molodeczno,Wilno,Poland
1165   Mogilevskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1166   Mogilevskaya  Stera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1167   Mogilevski  Mendel  Khaim Shmerkov -    72  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1168   Mogilevski  Dveira Dvora  Yosel -    67  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1169   Monisov  Yakov  - Zelik  Sara      1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1170   Monisov  Aron  - Zelik  Sara      1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1171   Monisova  Ida Ida  David  Leya    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1172   Monisova  Betya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1173   Mordukhovich  Mark  Lev  Rakhil        CHILD  
1174   Mordukhovich  Lev  Osip          MARRIED  
1175   Mordukhovich  Boris  Vladimir  Vera        CHILD  
1176   Mordukhovich  Vera  Lev          MARRIED  
1177   Mordukhovich  Vladimir  Iosif          MARRIED  
1178   Mordukhovich  Anna  Simon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1179   Mordukhovich  Eymon  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1180   Mordukhovich  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1181   Moroz  Grigoriy  Lazar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1182   Moskal  Mira  Falk  Esfir          
1183   Moskal  Esfir  Mark            
1184   Motarskaya  Brokha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1185   Motarski  Idya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1186   Muraviyova  Pesya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1187   Naftulina  Fira  Gersh  Sheina Feiga  33  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1188   Naginskaya  Khana      95  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1189   Naginskaya  Fenya  Khurdol  Sara    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1190   Naginskaya  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1191   Naginskaya  Gisya  Mendel      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1192   Naginski  Semyon        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1193   Naginski  Bentzion  Vulf    100  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1194   Naginski  Bentzian  Vulf  Khanna    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1195   Naginski  Vulf  Bentzion  Khana    Babiy Yar,Murder Site  1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1196   Naginski  Gisia  Mendel      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1197   Naginski  Khana  Leibol  Sara    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1198   Naginski  Semyon  Izrail  Gisia      1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1199   Naginski Neginski  Gisia Gisia      82  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1200   Naginski Neginski  Feiga  Iliya Ilia  Golda  75  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1201   Naginski Neginski  Vera      33  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1202   Naginski Neginski  Shmaya Shemaia  Abram Sholom Avraham Shlomo Abram    79  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1203   Naginski Neginski  Brukha Brakha      65  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1204   Naginski Neginski  Bentzion      84  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1205   Naginsky  Benzion  Moshe    94  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1206   Naifeld Neifeld  Gita  Shaia Shaia  Brokha Brakha    Minsk,Minsk City,Minsk,Belorussia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1207   Narinskaya  Dveyra  E          MARRIED  
1208   Narinski  Mikhel  Gil          MARRIED  
1209   Natanov  Isaak        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1210   Natanova  Rozalia      46  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1211   Neiman  Ruth Rut  Yosef  Khava  40  Auschwitz,Camp  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1212   Neimark  Henia  Tankhum  Rivka    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Migulin,<>,Sumy,Ukraine (USSR)
1213   Neimark  Zalman        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Russia (USSR)
1214   Nekritin  Rashe Rasha  Samuil Samuel  Mikhlia -  66  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  10/11/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1215   Nemanov Nemenov Elkonin  Tzitziliya Tzetzilia  Pinkhus Pyotr Pinkhas -  Fenya Fania  41  Ordzhonikidze,Ordzhonikidze City,Severo Osetinskaya ASSR,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1216   Nemechenitza  Etya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1217   Nemechenitza  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1218   Nemechenitza  Yema        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1219   Nemechenitza  Yankel        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1220   Nemichenitzer  Etya  Yankel  Khayka  26  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1221   Nemichenitzer  Yankel  Aron  Khana  56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Proskurov,Proskurov City,Kamenets Podolsk,Ukraine (USSR)
1222   Nemichenitzer  Itzyk  Yankel  Khayka  32    1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1223   Nemichenitzer  Isaak  Yakov  Khana  31  <>,<>,Kirovograd,Ukraine (USSR)  07/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1224   Nemichenitzer -  Isaak Isak  Yankel Iankel    31    1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1225   Nepomnyashchi  Peisya  Nakhman  Reizl  17  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1226   Nepomnyashchi  Petia Pesakh Petia  Nakhman  Roza  17  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1227   Nepomnyashchi  Tziva - Tzvia  Nakhman  Roza  24    1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1228   Nepomnyashchi  Mordukh Mordekhai  David  Basya -  41    1943  MARRIED  Borzna,Borzna,Chernigov,Ukraine (USSR)
1229   Nepomyashchaya  Olga  Semyon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1230   Nepomyashchaya  Pesya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1231   Nepomyashchaya  Tanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1232   Nepomyashchaya  Undeciphered First Name        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1233   Nepomyashchi  Avram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1234   Nepomyashchi  David  Semyon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1235   Nepomyashchi  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1236   Nepomyashchi  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1237   Neyman  Samuil  Moisey            
1238   Nikrishin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1239   Nikrishin  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1240   Nikrishin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1241   Niss  Esfir  Zelman      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1242   Niss  Samuil  Anatoliy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1243   Nitz Mitz  Naum  Vladimir  Gita          
1244   Nitz Mitz  Izrail  Vulf          MARRIED  
1245   Nitz Mitz  Gita  Abram          MARRIED  
1246   Nochemen -  Rachel Rakhel  Yitzkhak      Ponary Area,Murder Site,Poland  1941  WIDOW  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1247   Noginskaya  Gisya      71  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1248   Noginski  Shmuel  Izrail  Gisya  35  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1249   Nonin  Khaia Khaia Khaya      56  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1250   Nonin  Faivish Feibish      68  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1251   Nosovitzkaya  Rita  Zusya  - Reiza  10    1942    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1252   Nosovitzkaya  Galya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1253   Nosovitzkaya  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1254   Nosovitzkaya  Rita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1255   Nosovitzkaya  Feyga  David      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1256   Nosovitzkaya  Yeva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1257   Nosovitzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1258   Nosovitzki  Andrey        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1259   Nosovitzki  Undeciphered First Name  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1260   Nosovitzki  Yeva  Zusya  - Reiza  8    1942  CHILD  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1261   Nosovitzki  - Reiza      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1262   Nosovitzki  Isaak  Zusya  - Reiza  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1263   Nosovitzki  Aron Aharon  Faivel Faivel    44  Kamenka,<>,Krym ASSR,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1264   Nosovitzki  Viki Yania - Yanya          1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1265   Nosovitzki  Feiga  Dovid Itzia David  Sara  59  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1266   Nozhnitzkaya  Lyubov  Mark          MARRIED  
1267   Nozhnitzki  Matvey  Yakov  Lyubov        CHILD  
1268   Nozhnitzki  Yakov  Mendel          MARRIED  
1269   Obolonskaya  Roza  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1270   Obolonskaya  Liza  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1271   Obolonski  Moysey  Yakov      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1272   Okunev  Aleksandr  Boris          CHILD  Cherkasy,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
1273   Okunev  Liza  Boris          CHILD  Cherkasy,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
1274   Okunev  Boris  Iosif            Cherkasy,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
1275   Okuneva  Etel  Sh            Moshny,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
1276   Oleksenko  Vladimir  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1277   Oleksenko Godik  Yelizaveta  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1278   Orland  Gariy  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1279   Orland  Rudlif  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1280   Orland  Yuzef  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1281   Orland  Sofiya  Aron      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1282   Orlichka  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1283   Orlichka  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1284   Orlik  Moisey  Grigori  Rakhil          
1285   Orlik  Grigori  Aron          MARRIED  
1286   Orlikov  Zinoviy  Khaykel  Musya  37    11/1943    Zasulye,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1287   Orlikova  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1288   Orlovskiy  Boris  Yakov  Sonya  30    1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1289   Orlovskiy  Lev  Yakov  Sterra  25  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1290   Orlovskiy  Grigoriy  Yakov  Sterra  29  <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1941    <>,<>,Sumy,Ukraine (USSR)
1291   Orlowsky Orlovski  Boris  Yankel Iankel  Ruhl Rakhel        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1292   Oronova  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1293   Oronova  Shura        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1294   Orovski  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1295   Ozerskaya  Bela  Yakov      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1296   Ozerskaya  Bella  Yakov    60  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  MARRIED  Dzerzhinsk,Dzerzhinsk,Minsk,Belorussia (USSR)
1297   Ozerskaya  Bella  Yakov    51  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  MARRIED  Dzerzhinsk,Dzerzhinsk,Minsk,Belorussia (USSR)
1298   Ozerski  Zalman  Abram  Bella  16  Peski,Buryn,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  TEENAGER  Dzerzhinsk,Dzerzhinsk,Minsk,Belorussia (USSR)
1299   Ozerski  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1300   Ozerski  Zalman  Abram  Bella    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1301   Panarovskaya  Zhenya  Leva  Khaia Khaya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1302   Panarovskaya  Leika  Leva  Khaia  13  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1303   Panarovskaya  Khaia Khaya  Ilya  Malka    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)
1304   Panarovskaya  Olya  Leva  Khaia Khaya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1305   Panarovskaya  Zhenya  Leva  Khaia Khaya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1306   Panarovski  Leva        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)
1307   Panarovski  Leva        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)
1308   Panarovski  Elya        Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1309   Pastinger Pestinger  Avraham Yehuda  Khaim      Auschwitz,Biala Malopolska,Krakow,Poland  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1310   Pavlovskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1311   Pavlovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1312   Pawlowski Pavlovski  Mina  Berl      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1313   Pawlowski Pavlovski  Chaim Khaim  Berl      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Kremenchug,Kremenchug City,Poltava,Ukraine (USSR)
1314   Pecherskaya  Yelizaveta  Moisey          MARRIED  
1315   Pecherski  Yuri  Zinovi          CHILD  
1316   Pecherski  Zinovi  Yuda          MARRIED  
1317   Pers  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1318   Pers  Borya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1319   Pers  Syoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1320   Pers  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1321   Pers  Hasya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1322   Pers  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1323   Pers  Senya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1324   Persov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1325   Persova  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1326   Pertzov  Boris  Aleksandr      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1327   Peshkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1328   Pevzner  Sonia  Meishe Shleime Moshe Shlomo  Khana Bela  51  Babiy Yar,Murder Site  29/09/1941    
1329   Pevzner  Boris  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1330   Pikman  Osip        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1331   Piritzkaya  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1332   Piritzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1333   Piritzkaya  Ira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1334   Piritzki  Mera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1335   Piritzki  Basya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1336   Piritzki  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1337   Pismenny  Isaak  David Moshe  Feiga    Sevastopol,Sevastopol City,Krym ASSR,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1338   Pismenny  Yakov  Dovid Maisha Moisha  Feiga    Caucasus Geo Region,<>,<>,Russia (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1339   Plisetzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1340   Podgorskaya  Dora        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1341   Podlubny  Anna  Semyon  Roza  40  Ak Bulak,Ak Bulak,Chkalov,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1342   Pogorskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1343   Pogorskaya  Fenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1344   Pogorski  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1345   Pogostkin  Moisei      53  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  WIDOWER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1346   Pogostkin  Roma  Moisei  Ronya  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1347   Pogostkina  Fenya  Moisey  Ronya  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1348   Pogurskaya  Yelena  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1349   Pogurskaya  Dora  Lev      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1350   Polyakova  Margarita  Aleksei  Sofia        CHILD  
1351   Polyakova  Sofia  Mikhail            
1352   Ponomarovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1353   Ponomarovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1354   Poritzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1355   Prakhin  Naum  Zalman  Roza  37  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1356   Prakhin  Zelman Zalman      62  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1357   Prakhin -  Yitzkhak Isaak  Solomon  Anyuta Khana        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1358   Prakhin -  Solomon        Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1359   Prakhina  Zhenya Evgeniya  Bentzion    27  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1360   Prakhina  Riva  Naum  Manya  9  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1361   Prakhina  Fira  Naum  Manya  6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1362   Prakhina  Manya      34  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1363   Prakhina  Roza      62  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1364   Prigova Prigov  Maria  Aleksandr Aleksander  Anna -  46    1944  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1365   Prikhin  Zelman        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1366   Prikhin  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1367   Prikhin  Naum  Z      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1368   Prikhin  Fira  Naum      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1369   Prikhin  Beba  Naum      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1370   Prikhina  Mariya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1371   Protzovskaya  Romik        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1372   Protzovskaya  Gershko        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1373   Protzovskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1374   Protzovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1375   Prudkov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1376   Prudkova  Dvoira  Sakhar  Ester  58  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  WIDOW  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1377   Prusovskaya  Tzira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1378   Prusovskaya  Tzipa  Yu    40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1379   Prusovski  Grigori  Isaak            
1380   Prusovski  Isaak  Abram            
1381   Prusovski  Moysey        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1382   Prusovski  Daniil  Mikhail  Tzipa  12    1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1383   Prusovski  Mikhail      50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1384   Prusovski  Mikhail      50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1385   Pukhin  Fredman  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1386   Rabinovich  Nahum        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1387   Rabinovich  Nekhama      42  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1388   Rabinovich  Yankel      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1389   Rabinovich  Nesya  Yankel  Nekhama  17  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1390   Rabinovich  Anya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1391   Rabinovich  Etya  Sh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1392   Rabinovich  Nesya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1393   Rabinovich  Dod        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1394   Rabinovich  Fanya  Gersh Grigori  Rakhil        CHILD  
1395   Rabinovich  Izrail  Gersh Grigori  Rakhil        CHILD  
1396   Rabinovich  Rakhil  Izrail          MARRIED  
1397   Rabinovich  Gersh  Shlema          MARRIED  
1398   Rabinovich Rabinovitz  Sheina Sofia  Gersh Hersh Gersh  Frida  30    03/02/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1399   Radshteyn  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
1400   Radshteyn  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
1401   Radyanskaya  Nina  Kalmon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1402   Radyanskaya  Tzipa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1403   Radyanskaya  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1404   Radyanski  Pinfus  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1405   Radyanski  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1406   Radyanski  Yakov        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1407   Raev  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1408   Raev  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1409   Raev  Mendel        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1410   Raev  Asya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1411   Raev  Izya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1412   Rakhlenko  Aron Aharon  Zelman Zalman Zelman  Doba Doba  20      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1413   Rakhlenko  Meyer Meir  Zelman Zalman Zelman  Doba Doba Doba  21      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1414   Ranko  Saya  Khaim            
1415   Ranko  Khaim  Semen  Saya          
1416   Ranko  Rita  Petr  Basya        CHILD  
1417   Ranko  Basya  Khatzkel            
1418   Ranko  Semen  Petr  Basya        CHILD  
1419   Rarey  Revena  Avram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1420   Rayev  Khaim  Shmerl  Rakhil  55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1421   Rayev  Monya  Leiba  Sarra  12  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
1422   Rayev  Izya  Leiba  Sarra  8  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1423   Rayev  Naum  Leyba  Sarra  33  Kiev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1424   Rayev  Leyba  Shmerl  Rakhil  71  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1425   Rayev  Zinovi  Khaim  Khasya  30  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1426   Rayev  Motya  Rakhmil  Blyuma  6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1427   Rayev  Rakhmil  Shmerl  Rakhil  49  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1428   Rayev  Yakov  Zinovi  Busya  7  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1429   Rayev  Meir  Zinoviy  Busya  5  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1430   Rayev  Khaim        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1431   Rayev  Samuil  Khaim        1941    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1432   Rayev  David  Berko  Sunya  42  Stalingrad,Stalingrad City,Stalingrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1433   Rayev  Yakov  Leiba  Sarra  25  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1434   Rayev Raiev  Mendel  Ruvim Reuven  Khaia Khaia Sara Khaya  78  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1435   Rayev Raiev  Basya -  - Pesakh Peisakh    76  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1436   Rayev Raiev  Yakov Yaakov  Iosif Yosef  Reveka Rivka  18    1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1437   Rayev Reib  Izrail Yisrael  Motia Motia  Riva Riva  6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1438   Rayev Reib  Yakov Yaakov  Motia Motia  Riva Riva  4  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1439   Rayeva  Gita  Leiba  Sarra  20  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1440   Rayeva  Olga  Leiba  Sarra  18  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1441   Rayeva  Khasya  Leiba  Sarra  40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1442   Rayeva  Lyuba  Leyba  Sarra  36  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1443   Rayeva  Sarra      60  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1444   Rayeva  Busya      25  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)
1445   Rayeva  Liza      10  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1446   Rayeva  Khaya  Shmerl  Rakhil  41  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1447   Rayeva  Riva  Rakhmil  Blyuma  14  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1448   Rayeva  Natasha  Rakhmil  Blyuma  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1449   Rayeva  Rakhil  Rakhmil  Blyuma  7  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1450   Rayeva  Blyuma      43  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1451   Rayeva  Natasha  Zinovi  Busya  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1452   Rayeva  Riva  Zinovi  Busya  20  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1453   Rayeva  Tzirel  Iosif            Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1454   Rayko  Lubov  Kh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1455   Rechitzkaya  Esfir  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1456   Redyakin  Yasha  Yakov  Rakhil        CHILD  
1457   Redyakin  Motl  Yakov  Rakhil        CHILD  
1458   Redyakina  Rakhil  Gersh            
1459   Regitzki  Mikhail  Aron      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1460   Reiman  -          06/1941    Romen,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1461   Reizberg  Monia Munia  Natan  Dvoira Dvora  24    15/09/1941  SINGLE  Volodarsk Volynsk,Volodarsk Volynskiy,Zhitomir,Ukraine (USSR)
1462   Reizberg  Fania  Natan  Dvoira Dvora  26  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Volodarsk Volynsk,Volodarsk Volynskiy,Zhitomir,Ukraine (USSR)
1463   Rekhtman  Shimon  Shlema  Khana  41  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Petrikov,Petrikov,Polesye,Belorussia (USSR)
1464   Resitzkaya  Anna  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1465   Reyzberg  Basya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1466   Rezinskaya  Anna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1467   Rezinskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1468   Rezinskaya  Musya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1469   Reznikov  Moysey        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1470   Reznikova  Yevgenia  Mikhail            
1471   Reznikova  Masha  Berk      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1472   Reznitzkaya  Sonya  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1473   Reznitzkaya  Mera  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1474   Reznitzkaya  Lyuba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1475   Reznitzki  Gersh  N      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1476   Ribinshteyn  Mira        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1477   Ribinshteyn  Frida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1478   Ribinshteyn  Tzeyta        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1479   Ridyakin  Ezra  Lazar    33  Makeyevka,Makeyevka City,Stalino,Ukraine (USSR)  08/1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1480   Ridyakina  Khaya Khaye Anna  Isrol  Ester    Dnepropetrovsk,Dnepropetrovsk City,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1481   Rifman  Yelezoveta  Boris  Blyuma          
1482   Rifman  Lyubov  Boris  Blyuma          
1483   Rifman  Blyuma  Boris          MARRIED  
1484   Rifman  Berg  Leyb          MARRIED  
1485   Riftinul  Rakhil  Abram          MARRIED  
1486   Rivinski  Vladimir  Solomon            
1487   Rogachevskaya  Sima  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1488   Rogachevskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1489   Rogachevski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1490   Rogachevski  Ruvim  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1491   Rogochevski  Samuil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/10/1941  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1492   Rogozin  Aleksandr Aleksander  Mikhail Mikhael  Izabela  27  Kiev,Kiev City,Kiev,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1493   Rokovshchik  Sofia  Mikhail            
1494   Romm  Bella  Wolf  Freida  55  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  DIVORCED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1495   Rovinski Rubinski  Iosif Yosef  Zinovi  Maria  20    1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1496   Rozenberg  Solomon      43  Kharkov,Traktorny Zavod,Ghetto  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1497   Rozenfain Rozenfein  Abram Avraham Abram      55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  13/11/1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1498   Rozenfain Rozenfein  Esfir -      45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  13/11/1941  MARRIED  Srebnoye,Srebnoye,Chernigov,Ukraine (USSR)
1499   Rozin  Lev  Abram  Anna  23  <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1500   Rozin  Lev  Abram Avraham Abram  Ela        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1501   Rubanovskaya  Ita      49  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1502   Rubanovskaya  Rakhil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1503   Rubanovski  Khaim        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1504   Rubanovski  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1505   Rubin  Itzik        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1506   Rubin  Yitzkhak Iche  Moshe    63  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Dolhinow,Wilejka,Wilno,Poland
1507   Rubina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1508   Rubinchik  Rivka  Ber    81  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  WIDOW  <>,<>,<>,Russia (USSR)
1509   Rubinshteyn  Sofya  Georgiy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1510   Rubinshteyn  Rita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1511   Rubinshteyn  Yefim  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1512   Rubinshteyn  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1513   Rubinshteyn  Zina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1514   Rubinshteyn  Berko  Yosif      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1515   Rud  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1516   Rud  Masha  Mark      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1517   Rud  Bella  Mark Izrail  Revekka  55  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  10/1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1518   Rud  Yulya    Fruma  7  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1519   Rud  Fruma    Liza  30  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1520   Rudi  Mosche Moshe  Meir  -    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1521   Rudi  Lisa Liza  Meir  Rivka      1942    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1522   Rudi  Masche Moshe Masha  Meir  -      1942    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1523   Rudi  Bella -  Meir  -    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1524   Rudman  Anna        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1525   Rudman  Boris  Iosif      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1526   Rumanova  Asya    Riveka        CHILD  
1527   Rumanova  Dora    Riveka          
1528   Rumanova  Anna    Riveka          
1529   Rumanova  Riveka  Abram            
1530   Ruvinskaya  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1531   Ruvinskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1532   Ruvinski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1533   Ruvinski  Movsha Mordukh      60  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1534   Ruvinski  Toiba      60    1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1535   Ruznikov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1536   Rykhtina  Sarra  Lev  Genya        CHILD  
1537   Ryvkin  Moysey  Leyb      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1538   Ryvkina  Nekhoma  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1539   Ryvkina  Undeciphered First Name  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1540   Sadovaya  Lubov        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1541   Sadovskaya  Mera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1542   Sainskaya  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1543   Sakhlavskaya  Nyusya  Zelman  Rakhilya          
1544   Sakhlavskaya  Rakhilya  Mikhail            
1545   Sakhlavski  Abram  Zelman  Rakhilya        CHILD  
1546   Sakhnovski  Zelman  Ye      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1547   Samoylovskaya  Lubov  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1548   Sanburg  Tzipa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1549   Sanburg  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1550   Sandarmirskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1551   Sandler  Beba  Ruvim Reuven  Betia -  13  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1552   Sandler  Nina  Ruvim Reuven  Betia -  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1553   Sandler  Moishe Moshe      61  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1554   Sandler  Khana      71  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1555   Sandler  Betia -      41  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1556   Sandler  Malka      56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/11/1941    
1557   Sandler  Ruvim Reuven  Samuil Samuel  Dvoira Dvora          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1558   Sandler  Yakov Yaakov  Samuil Samuel  Dvoira Dvora    Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1559   Sandler  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1560   Sandler  Betya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1561   Sandler  Musya  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1562   Sandler  Nina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1563   Sandler  Beba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1564   Sandler  Iosif  Shmuel      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1565   Sanovich  Tanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1566   Satanovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1567   Savitzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1568   Savitzkaya  Lubov        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1569   Savitzki  Nisan  David  Fira -  56  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Chernigov,Chernigov City,Chernigov,Ukraine (USSR)
1570   Savitzki  Anyuta -  Faivush Feibush  Sonya Sonia  54  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1571   Savitzki  Gersh Hersh Gersh  Nisan  Anyuta -  25  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1572   Savitzki  Nyunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1573   Savitzki  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1574   Savitzki  Anyuta        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1575   Sayevich  Leya  Mark      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1576   Sayevich  Arkadiy        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1577   Sayevich  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1578   Sayevich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1579   Schafran Shafran  Unknown  Zalman Meir  Liuba  7      CHILD  
1580   Schafran Shafran  Khasia        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1581   Schafran Shafran  Zalman Meir  Ber    62  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1582   Schafran Shafran  Luba Liuba      58      MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1583   Schendrowitz Shenderovich  David  Yekutiel  Miriam    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1584   Segal  Monya  Shmul        1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1585   Selektor  Lev  Osip          MARRIED  
1586   Selektor  Khala  Lev  Anna          
1587   Selektor  Anna  Lazar          MARRIED  
1588   Selektor  Yosif        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1589   Selektor  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1590   Selektor  Stesya  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1591   Selektor  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1592   Selektor  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1593   Selektor  Iosif Yosef  Leizer  Ginda    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1594   Selektor Cherniakovski  - Iosef  - Levek  Ginda    Army,<>,<>,USSR  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1595   Sender  Genya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1596   Sender  Ada        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1597   Sender  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1598   Sender  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1599   Sender  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1600   Senkova  Anya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1601   Senkova  Shura        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1602   Senkova  Polya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1603   Serebriany  Meir  Hersh  Zelda  21    1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1604   Serebryanskaya  Yelena  Grigori  Dusya        CHILD  
1605   Serebryanskaya  Raisa  Grigori  Dusya        CHILD  
1606   Serebryanskaya  Vera  Grigori  Dusya          
1607   Serebryanskaya  Dusya  Samuil          MARRIED  
1608   Serebryanskaya  Ida  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1609   Serebryanskaya  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1610   Serebryanskaya  Stasya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1611   Serebryanskaya  Olya  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1612   Serebryanski  Grigori  Abram          MARRIED  
1613   Serebryanski  Ilya  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1614   Serebryany Serebrianyi  Moisei Moshe  - Hirsh Girsh  Zelde Zelda  33  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  30/04/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1615   Shafarenko  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1616   Shafarenko  Nos  Iosif      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1617   Shafran  Tolya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    CHILD  
1618   Shafran  Lyubov  Lazar      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1619   Shafran  Zyama  Aron      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1620   Shafran  Zyama  Aron      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1621   Shafran  Lyubov  Lazar      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  
1622   Shafron  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1623   Shakhen  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1624   Shakhin  Arkadi  Michele  Revekka        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1625   Shanderovich  Pavel Pinkhukh  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1626   Shanderovich  Yeva  Pavel      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1627   Shanderovich  Sofiya  Leontiy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1628   Shanderovich  Yeva  Pavel        1941    
1629   Shanderovich  Pavel Pintukh  Moysey      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1630   Shanderovich  Sofia  L        1941    
1631   Shapiro  Anna  Barukh      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1632   Shapiro  Anna  Barukh      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1633   Shapiro  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1634   Shapiro  Lida  Aron      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1635   Shapiro  Anna  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1636   Shapiro  Aron  Boris      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1637   Shapiro  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1638   Shapiro  Aron  Boris    41  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1639   Shapiro  Lida  Aron  Anna  13  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  
1640   Shapiro Shapira  Anna Ana  Boris      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Ponevezh,Panevezys,<>,Lithuania
1641   Shapiro Shapira  Aron Aharon  Boris      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Ponevezh,Panevezys,<>,Lithuania
1642   Shapiro Shapira  - Lida  Boris  Anna Ana    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1643   Shapiro Shapiro Shapiro  Aron Aharon  Elia Alia  Anyuta -  16  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1644   Shapiro Shapiro Shapiro  Tamara Tamara  Elia Alia  Anyuta -  19  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1645   Sharf  Semyon  Yefim      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1646   Sharkovich  Tamara  Pyotr      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1647   Shaykevich  Volodya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1648   Shaykevich  Bunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1649   Shaykevich  Bunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1650   Shaykevich  Rakhil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1651   Shaykevich  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1652   Shaykevich  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1653   Shchabrin  Abram  David      Zasulye,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  12/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1654   Shchabrina  Esfir  Solomon      Zasulye,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  12/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1655   Shchadrin  Miriam  Zalman  Reizl    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1656   Shchadrin  Reizl Reizl  Avrum  Khana    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1657   Shchadrin  Khaibelya Khay Belya Khaia Beila      47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  13/11/1941  SINGLE  Srebnoye,Srebnoye,Chernigov,Ukraine (USSR)
1658   Shchadrina -  Dvoira Dvora  Zalman  Reizl    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1659   Shchadrina -  Beily Beila  Shlyoma  Sura    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1660   Shchadrina -  Ester Guta  Shlema  Sura    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1661   Shchedrina  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1662   Sheinin  Galya Gela  Ivan  Etia  2  Rostov,Rostov City,Rostov na Donu,Russia (USSR)  1942  CHILD  
1663   Sheinin  Riva Riva  Yankel Iankel  Rokhleya  34  Rostov,Rostov City,Rostov na Donu,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1664   Sheinin  Etia -  Yankel  Rokhleya  32  Rostov,Rostov City,Rostov na Donu,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1665   Sheinin  Vitya Vitia  Ivan  Etia -  5  Rostov,Rostov City,Rostov na Donu,Russia (USSR)  1942  CHILD  
1666   Shenderov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1667   Shenderov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1668   Shenderova  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1669   Shenderovich  Sofya Sara Sofia  Leib Leonti Loti Loti  Mnukha Menukha    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  01/11/1941  MARRIED  Kremenchug,Kremenchug City,Poltava,Ukraine (USSR)
1670   Shenderovich  Pinkhus Pinkhas  Moshe Abraham Avraham Avraham  Perel    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Kremenchug,Kremenchug City,Poltava,Ukraine (USSR)
1671   Shenderovich  Yokheved Eva  Pinkhus Pinkhas  Sara  34  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    SINGLE  Kremenchug,Kremenchug City,Poltava,Ukraine (USSR)
1672   Shepshel  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1673   Sherman  Irma  Mordukh  Disya        CHILD  
1674   Sherman  Maria  Mordukh  Disya          
1675   Sherman  Disya  Avram          MARRIED  
1676   Sherman  Solomon Solomon  David    57  Nikolayev,Nikolayev City,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1677   Sherman  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1678   Sherman  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1679   Sherman  Yelizaveta -  Solomon Solomon  Yevgenia -  28  Nikolayev,Nikolayev City,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1680   Sheyna  Alba  G      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1681   Shifrin  Isai Isai  - Shimshon Samson  Liba    Narve,Virumaa,<>,Estonia  03/03/1944  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1682   Shifrin  Isai Isai  - Samson  Liubov  30  Narve,Virumaa,<>,Estonia  1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1683   Shifrin  - Samson      82  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1684   Shik  Boris  Grigoriy          MARRIED  
1685   Shikhengauz  Nekhame Riva Nekhama Riva Riva  Zusya Zusia  Feiga  78  Kamenka,<>,Mogilev,Belorussia (USSR)  06/11/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1686   Shimanskaya  Anyuta  Mark Izrail  Revekka  55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  WIDOW  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1687   Shinderey  Liza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1688   Shinderey  Frida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1689   Shklovskaya  Alta      50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1690   Shklovskaya  Khana Sarra      58  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1691   Shklovski  Moisey      55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1692   Shklovski  Moisei      60  Bereznigovatoye,Bereznegovatoye,Nikolayev,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1693   Shklyarevich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1694   Shklyarevich  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1695   Shklyarevich  Khaya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1696   Shkolnikov  David  Z      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1697   Shkolnikova  Sofya  Leopold    37  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1698   Shkolnikova  Nesya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1699   Shkop  Liuba  Solomon Solomon  Esfir -  4    1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1700   Shkop  Boris  Solomon Solomon  Esfir -  13    1943  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1701   Shlifzettzer  Sonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1702   Shneiderov  Leib      61  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1703   Shneiderov  Shabs Shabtai -  Berk  Agnia    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1704   Shneiderov  Agna -  Leiba Leiba  Rachil    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1705   Shneiderova  Rakhel  Leib  Feiga Ite    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1706   Shneidorova  Feiga Ite      61  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1707   Shneur  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1708   Shneyder  Isaak  Lev            
1709   Shneyder  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1710   Shneyder  Lyubov  Mikhail  Tzipa  37  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Korovintsy,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)
1711   Shneyder  Berta    Yelizaveta  13  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1712   Shneyderova  Khana  B      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1713   Shtein  Sora Risya  Mordukhai  Riva Riva    Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1714   Shtein  Sora Risya  Mordukhai  Riva Riva    Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1715   Shteinberg  Velvel Velvel  Avrum Shleime Avraham Shlomo  Ester Rakhel          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1716   Shteynberg  Tzilya      47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    <>,<>,Odessa,Ukraine (USSR)
1717   Shtibel  David        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1718   Shtibel  Olya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1719   Shulgin Medvedev  Shaya  Velvl  Mina      1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1720   Shulman  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1721   Shulman  Yakov Yaakov  Isak    35    07/09/1942  MARRIED  Gadyach,Gadyach,Poltava,Ukraine (USSR)
1722   Shulshan  Svetlana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1723   Shulshan  Ilya  Mordekhay      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1724   Shulshan  Reveka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1725   Shuster  Ushar  Iosif  Khaia Khaya    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  SINGLE  Zhmerinka,Zhmerinka,Vinnitsa,Ukraine (USSR)
1726   Shuster  Abram Abram  Iosif  Khaia Khaya    Krymsk,Krymskaya,Krasnodar Kray,Russia (USSR)  1943  SINGLE  Zhmerinka,Zhmerinka,Vinnitsa,Ukraine (USSR)
1727   Shvartz  Leib      75  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1728   Shvartz  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1729   Shvartz  Leyba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1730   Shvartz  Samoil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1731   Shvartz  Unknown  Leyb    40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1732   Shvartz  Unknown  Leyb    15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1733   Shvartz  Unknown      6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1734   Shvartz  Unknown  Leyb    40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1735   Shvartz  Zhenya      18  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1736   Shvartz  Unknown        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1737   Siditzki  Yefim  Aron  Masha  31    1942  MARRIED  Bykhov,Bykhov,Mogilev,Belorussia (USSR)
1738   Simanovskaya  Lyalya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1739   Simanovski  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1740   Simkin  Lyonya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1741   Simkin  Genya  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1742   Simkina  Toma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1743   Simonovskaya  Khasya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1744   Sinelnikov  Abram  Ilia          MARRIED  
1745   Sinelnikov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1746   Sinelnikov  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1747   Sinelnikova  Taisia  Abram  Maria        CHILD  
1748   Sinelnikova  Lilia  Abram  Maria        CHILD  
1749   Sinelnikova  Maria  Isay          MARRIED  
1750   Sirovskaya  Sarra  Srol Niyakh  Ronya  15  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1751   Sirovskaya  Ronya      45  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1752   Sirovskaya  Khenya      44  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1753   Sirovskaya  Rasya      43  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1754   Sirovski  Mordkhe Leib      70  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,Sumy,Ukraine (USSR)
1755   Sirovski  Niyakh Srol      47  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1756   Sirovski  Sasha  Moisha  Khenya  15  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1757   Sirovski  Moisha      45  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1758   Sirovski  Abram  Isaak  Rasya  15  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1759   Sirovski  Isaak  Leib Mordkhe  Feige Reize  43  Ordzhonikidze,Chkalovo,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1760   Sirovski  Misha Mikhail  Issak  Rasya      1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1761   Sirovski  Isaak  Mordkhe Leyb  Feyge Reyze    Ordzhonikidze,Stalindorf,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1762   Sirovski  Misha  Isaak  Rasya      1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1763   Sivakov  Mikhail  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1764   Sivakov  Unknown    Polya  3  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1765   Sivakova  Mariya  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1766   Sivakova  Polya  Grigoriy  Dvonya  27  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1767   Sivakova  Anya    Polya  5  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1768   Sklovskaya  Fenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1769   Sklovski  Yakov  Khaym            
1770   Skobolev  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1771   Skobolev  Zyama        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1772   Skoboleva  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1773   Skorobogat  Khaim  Aron Aharon  Sofia  44    13/08/1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1774   Slavina  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1775   Slavinskaya  Golda        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1776   Slutzkaya  Dora  Matvei  Shifra  5  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1777   Slutzkaya  Roza  Matvei  Shifra  11  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  
1778   Slutzkaya  Shifra      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  
1779   Slutzker  Roma  Abram  Genya        CHILD  
1780   Slutzker  Musya  Abram  Genya          
1781   Slutzker  Genya  Natal            
1782   Slutzki  Lev  Grigori      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1783   Slutzki  Lyova  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1784   Slutzki  Matvei      45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1785   Sluzki Slutzki  Lejiba Leiba  Berl  Eiga    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1786   Smilyanski  Mikhail  Leib  Malke Khaya    <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1787   Smilyanski  Leib  Simon  Khaya    Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1788   Smolovich  Naum        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1789   Smolovich  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1790   Smolovich  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1791   Sobolev  Izya  Izrail          CHILD  
1792   Sobolev  Abram Avraham Abram  Izrail Yisrael  Esfir -  18  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1793   Sobolev  Mikhail Mikhael      40  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Zenkov,Zenkov,Poltava,Ukraine (USSR)
1794   Sobolev  Lyubov Liubov    Freida  38  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  
1795   Sobolev  Yosif Yosef      9  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1796   Soboleva  Fira  F            
1797   Sochaczewski  Lowa              Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1798   Sokol  Mindl Mina  Shmuel  Rivka          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1799   Sokoletzki  Yosef  Grigori - Girsh Girsh    43  Poltava,Poltava City,Poltava,Ukraine (USSR)  13/10/1943  MARRIED  Poltava,Poltava City,Poltava,Ukraine (USSR)
1800   Sorokina  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1801   Stanislavskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1802   Stanislavskaya  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1803   Stanislavskaya  Ronya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1804   Stein Shtein  Risya Sara -  Mordekhai    50    12/05/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1805   Sterlin  Fenya  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1806   Stolbunski  Minia Minia  Simkha  Ita    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  11/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1807   Strunin Stronin  Grigori  Aba  Yelizaveta -  33  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1943    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1808   Stuchevskaya  Elya Ela        Lubni,Lubny,Poltava,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1809   Stuchevski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1810   Stuchevski  Mila  Zyama Zima  Elya Ela    Lubni,Lubny,Poltava,Ukraine (USSR)      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1811   Stuchevski  Meer Meir        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1812   Stuczewski -  Meir  Elimelekh  - Shoshana  70  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1813   Sukhanova  Semen  Fedor  Yelizaveta        CHILD  
1814   Sukhanova  Lyubov  Semen  Yelizaveta        CHILD  
1815   Sukhanova  Yelizaveta  Lev            
1816   Sukhovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1817   Suponitzkaya  Merim      85  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      Glinsk,Glinsk,Sumy,Ukraine (USSR)
1818   Surovski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1819   Surpin  Yevsei -  Boris    37  Peschanoye,Kupyansk,Kharkov,Ukraine (USSR)  23/03/1942  MARRIED  Bobruysk,Bobruysk City,Mogilev,Belorussia (USSR)
1820   Sverdlov  David  Izrail Yisrael  Rakhil Rakhel  17      CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1821   Tanfelov  Volodya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1822   Tanfelova  Tusya Ida  Ilya      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1823   Tarakhovskaya  Sofia  Yakov          CHILD  
1824   Tarakhovskaya  Neli  Yakov          CHILD  
1825   Tarakhovskaya  Rima  Yakov            
1826   Tarakhovskaya  Gita  Yuza            
1827   Tarakhovski  Moysey        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1828   Tarashanski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1829   Tarashanski  Tzalin        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1830   Tarnapolskaya  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1831   Tarnapolskaya  Beba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1832   Tarnapolskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1833   Tarnapolski  Senya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1834   Tarnopolskaya  Beba        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1835   Tarnopolskaya  Roza        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
1836   Tarnopolskaya  Rita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1837   Tarnopolskaya  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1838   Tarnopolskaya  Zhenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1839   Tarnopolski  Semyon      2  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1840   Tikson  Maks        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1841   Tilman  Nota  Mikhail  Meita  21      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1842   Tilman  Vera  Mendel            
1843   Tilman  Sofia  M  Basya          
1844   Tilman  Basya  Mark            
1845   Tilman  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1846   Tilman  Zira  Zelik  Blyuma  17      TEENAGER  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1847   Tilman  Avrom Osya      80  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  06/1941  MARRIED  Novgorod Seversk,Novgorod Severskiy,Chernigov,Ukraine (USSR)
1848   Tilman  Avraam        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1849   Travkin  Yakov  Boris          CHILD  
1850   Travkina  Ira  Boris          BABY  
1851   Travkina  Ella  Boris          CHILD  
1852   Travkina  Lidia  Lev  Anna          
1853   Triger  Sender  Izrail  Sprintza          Borzna,Borzna,Chernigov,Ukraine (USSR)
1854   Triger  Semyon  Izrail  Minukha  40  Kamenets Podolskiy,Kamenets Podolsk City,Kamenets Podolsk,Ukraine (USSR)  1944  MARRIED  Borzna,Borzna,Chernigov,Ukraine (USSR)
1855   Tules  A  I            
1856   Tules  R  S            
1857   Tules  S  M            
1858   Tulis  Mina  Semen  Liza        CHILD  
1859   Tulis  Leva  Semen  Liza        CHILD  
1860   Tulis  Liza  Lev          MARRIED  
1861   Tulis  Khana  Samuil            
1862   Tulis  Solomon  Zelman  Ronya        CHILD  
1863   Tulis  Ronya  Solomon            
1864   Tulis  Semen  Grigori          MARRIED  
1865   Tunkel  Unknown  Matvei  Aleksandra  5  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  
1866   Tunkel  Mikhail  Matvei  Aleksandra  13  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  TEENAGER  
1867   Tunkel  Aleksandra      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  
1868   Tunkel  Matvei      55  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  11/1941  MARRIED  
1869   Tzeitlin  Aba  - Hirsh Girsh  Rasya -    Kolpino,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  18/01/1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1870   Tzeitlovskaya  Slava  - Grisha  Olya    Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1871   Tzeitlovskaya Tzeitlovski  Olya    Sonya  38  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1872   Tzeitlovski  - Grisha        Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1873   Tzeitlovski  Boris  - Grisha  Olya    Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1874   Tzeitlovski  Boris  - Grisha  Olya Olia  15  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1875   Tzeitlovski  Slava  - Grisha  Olya Olia  17  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1942  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1876   Tzeitlovski  Olga  - Nuta Nota  Sonya Sonia  38  Kharkov,Kharkov City,Kharkov,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1877   Tzeytkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1878   Tzeytkin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1879   Tzeytkin  B        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1880   Tzeytlin  Svetlana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1881   Tzeytlin  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1882   Tzeytlin  Galya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1883   Tzeytlin  Fanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1884   Tzeytlin  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1885   Tzibulski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1886   Tzionson  Iosif Yosef  - Barukh Borukh  Maria    Chernigov,Chernigov City,Chernigov,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1887   Tzitkin  Gesya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1888   Tzitkin  Ginda        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1889   Tzitkin  Berta        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1890   Tzitkin  Gitlya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1891   Tzitkin  Rita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1892   Tzitkin  Haim  David      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1893   Tzufilya  Nenya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1894   Tzufilya  Motya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1895   Tzufilya  Rosya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1896   Tzybulskaya  Riva Riva  - Borukh  Khava  26  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/1942  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1897   Undeciphered Family Name  Yasha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1898   Undeciphered Family Name  Gena        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1899   Undeciphered Family Name  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1900   Undeciphered Family Name  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1901   Undeciphered Family Name  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1902   Undeciphered Family Name  Volodya  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1903   Undeciphered Family Name  Berta        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1904   Undeciphered Family Name  Lizovet        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1905   Undeciphered Family Name  Chernya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1906   Undeciphered Family Name  Samuil  Samuil      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1907   Undeciphered Family Name  Liza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1908   Undeciphered Family Name  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1909   Undeciphered Family Name  Bunya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1910   Undeciphered Family Name  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1911   Undeciphered Family Name  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1912   Undeciphered Family Name  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1913   Undeciphered Family Name  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1914   Undeciphered Family Name  Tzipa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1915   Undeciphered Family Name  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1916   Undeciphered Family Name  Semen  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1917   Undeciphered Family Name  Basya  Yakov      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1918   Undeciphered Family Name  Reveka        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1919   Undeciphered Family Name  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1920   Undeciphered Family Name  Malka  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1921   Undeciphered Family Name  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1922   Undeciphered Family Name  Tzipa        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1923   Undeciphered Family Name  Avram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1924   Undeciphered Family Name  Volodya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1925   Undeciphered Family Name  Blyuma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1926   Undeciphered Family Name  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1927   Undeciphered Family Name  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1928   Undeciphered Family Name  Gdaliya  David      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1929   Undeciphered Family Name  Haim        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1930   Undeciphered Family Name  Vera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1931   Unke  Boris  Boris  Sara  20    1942  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1932   Unker  Shaia Shaia  Ezra  Genia Genya  3    1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1933   Unker  Feiga  Ezra  Genia Genya  13    1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1934   Unker  Genia Genya      41    1941  MARRIED  
1935   Unker  Ezra  Moisei Moshe  Sara  54    1941  MARRIED  Lublin,Lublin,Lublin,Poland
1936   Unker  Genya      41  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/11/1941  MARRIED  
1937   Unker  Aleksandr Aleksander  Ezra  Genia Genya  3  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/11/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1938   Unker  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1939   Unker  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1940   Unker  Frida        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1941   Unker  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1942   Unker  Sima        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1943   Unknown  Nekhama  Iosif  Braina  31  Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1944   Unknown  Etya  Ilya  Doba  45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  01/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1945   Unknown  Roma    Fenya  8  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1946   Unknown  Yosya    Fenya  12  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1947   Unknown  Fenya  Yuda  Leya Lyuba  32  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1948   Unknown  Mariya  Nokhim  Riva  47  Dnepropetrovsk,Dnepropetrovsk City,Dnepropetrovsk,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1949   Unknown  Teibl Tanya  Leib Mordkhe  Feige Reize  34  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1950   Unknown  Mara  Gersh  Risya    <>,<>,<>,Ukraine (USSR)  06/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1951   Unknown  Basya Basheva - - Sheva  Yankel Iankel      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1952   Unknown  Meir    Basia Basheva - Batsheva        CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1953   Unknown  Roza  Leon  Sara  32  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1954   Unknown  Unknown    Roza  1  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Tashkent,Tashkent City,Tashkent,Uzbekistan (USSR)
1955   Unknown  Sonya  Beniamin  Khana  25  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1956   Uykhman  Moysey  Haim      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1957   Vainberg Veinberg  Iosif Yosef  David  Sofia  24  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1958   Vaksman  Samoil        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1959   Vaksman  Semyon    Roza  72  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1960   Valdman  Dvoira Vera Dvora  Lazar Lazar    49  Drobitskiy Yar,Murder Site    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1961   Valter  Yakov  Borukh  Riva  19  <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  09/1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1962   Valter  Gersh      76  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1963   Valter  Ida      74  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
1964   Valter  Khanya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1965   Valter  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1966   Vargerten  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1967   Varigalskaya  Sofiya  Izrail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1968   Varigavski  Avram  Salomon      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1969   Varshavchik  Mikhail        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1970   Varshavchik  Sofiya  Mikhail      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1971   Varshavskaya  Sofya  Izrail  Rivva    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Vitebsk,Vitebsk City,Vitebsk,Belorussia (USSR)
1972   Varshavskaya  Bella        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1973   Varshavskaya  Galya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1974   Varshavski  Abram Avraam  Solomon  Sarra    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  07/1941  MARRIED  Chernukhi,Chernukhi,Poltava,Ukraine (USSR)
1975   Varshavski  Iosif        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1976   Vaysishen  Abram        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1977   Vaysishen  Bluma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1978   Velakovich  Maria    Lina  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1979   Velkovich  Lina      38  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1980   Velkovich  Abram Abram    Lina  13  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1981   Velkovich Velkovitz  Misha Mikhael Mikhael Misha Misha  Boris  Lina  16  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1982   Velkovich Vilkovitz  Mira  Boris  Khaia Khaia Khaya    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1983   Velkovich Vilkovitz  Boris  Zalman  Zelda    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Mena,Mena,Chernigov,Ukraine (USSR)
1984   Velkovich Vilkovitz  Abram Avraham Abram  Boris  Khaia Khaia Khaya    Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    SINGLE  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1985   Velkovich Vilkovitz  Khaia Khaia Khaya  Yankel Yaakov      Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1986   Velkovich Volkovitz  Manya Marya Mane Maria  Boris  - Lida  15  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
1987   Verbin  Yuri  Ivan  Revekka        CHILD  
1988   Verbin  Vladimir  Ivan  Revekka        CHILD  
1989   Verblyunskaya  Klara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1990   Vershelovskaya  Zina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1991   Vershilovski  Misha        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1992   Vershilovski  Nona        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1993   Veydman Veytzman  Moysey  Abram          MARRIED  
1994   Veydman Veytzman  Rozoliya  Arkadi          MARRIED  
1995   Veytzman Medvedeva  Ida  Moysey            
1996   Viner  Leyko        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1997   Vinokurov  Unknown      40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
1998   Vinokurova  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
1999   Vinokurova  Mariya Maria        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941    
2000   Vinokurova  Raisa        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941    
2001   Vinokurova  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2002   Vinokurova  Mariya  Lev      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2003   Vinokurova  Raya    Maria  20  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1942  SINGLE  
2004   Vinokurova  Maria  Lev Leyb    40  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
2005   Vinterliye  Roza  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2006   Vishnevskaya  Nina  Kalman      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2007   Vishnevskaya  Sofiya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2008   Vishnevskaya  Riva        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2009   Vishnevski  Anna Khana  Yakov  Sheine Reizl    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Piryatin,Piryatin,Poltava,Ukraine (USSR)
2010   Vishnevski  Aleksandr  Gersh Gersh  Anna    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2011   Vishnevski  Kim        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2012   Vishnevski -  Khana  Yankel Iankel  Roza  23  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2013   Vishnevski -  Aleksandr Aleksander  Gertz Gertzel Hertz Hertzel  Khana    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2014   Vishnivetzkaya  Mayba  Iosif      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2015   Vitebski  Isaak  Samuil        10/10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2016   Vitebski  Isaak        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2017   Vitukhnovskaya  Ema  Grigoriy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2018   Vitukhnovskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2019   Volkova  Anna  Yosef      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2020   Volkova  Masha  Mark Izrail  Revekka  43  Romny,city,Murder Site,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2021   Volman  Iosif        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2022   Volman  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2023   Volman  Anna  Osip      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2024   Volovik  Getya  Zelman      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2025   Volovik  Zelman  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2026   Volovik  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2027   Volovik  Roza  Zelman      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2028   Volovik  Freyda        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2029   Volozhena  Maria  Naum  Lyuba        CHILD  
2030   Volozhena  Lyuba  Lev            
2031   Volozhin  Nonya  Leiba  Manya  30  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Chmielow,Wlodzimierz,Wolyn,Poland
2032   Volozhin  Leiba      57  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Khmelev,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2033   Volozhin  Leiba  Gersh    50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2034   Volozhin  Leib      73    1943  MARRIED  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)
2035   Volozhin  - Naum  Leib  Ginda      1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2036   Volozhina  Manya      55  Zasulye,Nedrigaylov,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Khmelev,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2037   Volozhina  Ginda      50  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2038   Volozhina  Genya      75    1943  MARRIED  Sumy,Sumy City,Sumy,Ukraine (USSR)
2039   Vortman  Leonid  Volf  Ghinia Genia  32  <>,<>,Krym ASSR,Russia (USSR)  08/1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2040   Vulikhman  Moisei  Khaim  Golda  63  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2041   Welkovitz Velkovitz  Lina      40  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2042   Wolowits Volovich  Awraham Avraham  Mordekhai  Sonia    Romen,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Lebedin,<>,<>,Ukraine (USSR)
2043   Yampolskaya  Emma  Mikhail          CHILD  
2044   Yankelevski Iankelevski  Mordukhai Mordekhai      82  Odessa,Odessa City,Odessa,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2045   Yankelevski Iankelevski  Yekhevet Yokheved  Mendel    82  Odessa,Odessa City,Odessa,Ukraine (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2046   Yashchenko  Pronya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2047   Yekemovski -  Lazar Lazar  Aron Aharon  Fania  25  Praha,Praha Hlavni Mesto,Bohemia,Czechoslovakia  09/05/1945  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2048   Yekhevich  Masha  - Barukh Borukh  Sima  21  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2049   Yekhevich  Raia  - Barukh Borukh  Sima  17  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2050   Yekhevich  - Barukh Borukh  Itzik Itzik    54  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2051   Yekhevich  Sima  Moisei Moshe  Mania  47  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1943  MARRIED  Lokhvitsa,Lokhvitsa,Poltava,Ukraine (USSR)
2052   Yekhevich  David  Mendel  Zolda -        SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2053   Yekhevich  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2054   Yekhevich  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2055   Yekhevich  Mera        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2056   Yekhevich  Raya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2057   Yekhevich  David  Mendl Mendel  Zelda          Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2058   Yerukhimovich Ierukhimovich  Aron Gersh Aharon Hersh Aron Gersh  Yankel Iankel  Lea        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2059   Yerukhimovich Ierukhimovich  Zalman Yehoshua  Izrail Mendel Yisrael  - Sosia Shifra  50  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2060   Yerukhimovich Ierukhimovich  - Sosia Shifra      75  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1942  WIDOWED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2061   Yerukhimovich Ierukhimovich  Aron Gersh Aharon Hersh Aron Gersh  Izrail Mendel Yisrael  - Sosia Shifra  53  Lubny,Lubny,Poltava,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2062   Yerukhimovich Ierukhimovich  Meyer Meir  Yankel Iankel  Lea        MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2063   Yerukhimovich Ierukhimovich  Khaia  Izrail Yisrael    50  Leningrad,Leningrad City,Leningrad,Russia (USSR)  1944  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2064   Yerukhimovich Ierukhimovich  Sonia      40  Karmana,Kermine,Bukhara,Uzbekistan (USSR)  1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2065   Yevtushenko  Feiga Fenya  Bentzion    45  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2066   Yofe  Rakhil  Z      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2067   Yudilevich  Izrail  Izrail  Serafima  40  <>,<>,Leningrad,Russia (USSR)  08/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2068   Yudin  Mikhail        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
2069   Yudina  Basya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
2070   Yudolevich  B  A      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2071   Yudovich  Rakhil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2072   Yudovich  Irina        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2073   Yudovich  Mendel        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2074   Yudovich  Undeciphered First Name        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2075   Yudovich  R        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2076   Yudovich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2077   Yudovich  Balya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2078   Yufa Iofe  Ilia      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
2079   Yufa Iofe  Dveira Dvora      48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  
2080   Yuffa  Mikhail  Miron          CHILD  
2081   Yuffa  Mara  Miron          CHILD  
2082   Yuffa  Miron  Meysey            
2083   Yufit  Susana Shoshana -  Faivel Faivel  Tatyana Tatiana    Bobrovitsa,Bobrovitsa,Chernigov,Ukraine (USSR)    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2084   Yufit  Mikhail Mikhael  Yakov Yaakov  Lana Enya Lena -  29  <>,<>,<>,Latvia  1943  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2085   Yukhvich  Lyuba        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2086   Yukhvich  Manya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2087   Yukhvich  Motya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2088   Yukhvich  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2089   Yukhvich  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2090   Yukhvitz  Sheine Reizl  Gersh Gersh  Freida    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Kozeletz,Kozelets,Chernigov,Ukraine (USSR)
2091   Yukhvitz Iukhvitz  Roza    Freida  48  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  Piryatin,Piryatin,Poltava,Ukraine (USSR)
2092   Yuritzkaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2093   Zagornaya  Vera  Abram  Khaya Sora    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  09/1941  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2094   Zagorskaya  Rita        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2095   Zagorskaya  Maya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2096   Zalevski  Boris        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2097   Zamarskaya  Ala  Sh  Ita        CHILD  Moshny,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
2098   Zamarskaya  Musya  Sh  Ita        CHILD  Moshny,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
2099   Zamarskaya  Ita  Sh            Moshny,Cherkassy,Kiev,Ukraine (USSR)
2100   Zander  Zema  Vulf  Sara        CHILD  
2101   Zander  Sara  Ye          MARRIED  
2102   Zander  Vulf  R          MARRIED  
2103   Zapadinskaya  Khaya  Zinoviy  Basya  46  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Priluki,Priluki City,Chernigov,Ukraine (USSR)
2104   Zapadinskaya  Basya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Dmitrovka,Berezna,Chernigov,Ukraine (USSR)
2105   Zapadinskaya  Yelena  Lev      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2106   Zapadinskaya  Izrail  Zinoviy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2107   Zapadinskaya  Khana  Zinoviy      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2108   Zapadinskaya  Rakhil        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2109   Zapadinski  Moisei      70  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941    Dmitrovka,Berezna,Chernigov,Ukraine (USSR)
2110   Zapadinski  Izrail  Moisei    46  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  10/1941  MARRIED  Dmitrovka,Berezna,Chernigov,Ukraine (USSR)
2111   Zapadinski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2112   Zarayskaya  Manya  Osip Iosif  Leya        CHILD  
2113   Zarayskaya  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2114   Zarayskaya  Leya  Samuil          MARRIED  
2115   Zarayski  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2116   Zarayski  Iosif  Aron          MARRIED  
2117   Zaretzkaya  Lelya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2118   Zaretzkaya  Hasya        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2119   Zaretzkaya  Roza        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2120   Zaretzkaya  Khana        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2121   Zarubinskaya  Lyuba  Yakov    60  Donetsk,Stalino City,Stalino,Ukraine (USSR)  05/1942  MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2122   Zavelskaya  Berta  Iosif  Liya          
2123   Zelenetzkaya  Khaia Khaya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
2124   Zelenetzkaya  Basya        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
2125   Zelenetzki  Moishe        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    
2126   Zelikman  Malka      55  Romen,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  MARRIED  <>,<>,<>,Ukraine (USSR)
2127   Zelikman  -        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)    MARRIED  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2128   Zelman  Anna  Moysey      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2129   Zelman  Lyova        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2130   Zender  Sara        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2131   Zender  Zyoma        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2132   Zhezmer  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2133   Zhezmer  Unknown        Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2134   Zhitz  Mikhail  Grigori  Manya  19      SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2135   Zhitz  Betya  Solomon  Yelena        CHILD  
2136   Zhitz  Naum  Solomon  Yelena          
2137   Zhitz  Bella  Solomon  Yelena        CHILD  
2138   Zhitz  Khemka Naum  Solomon  Khyena    Kurskaya Duga,<>,<>,Russia (USSR)    SINGLE  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2139   Zhitz  Solomon  Bentzion          MARRIED  
2140   Zhukovskaya  Galina        Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2141   Zhukovski  Abram  Isaak      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2142   Zhukovski  Abram  Isaak      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2143   Zhukovski  Olga  Abram      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2144   Zinger  Tina  Gersh      Romni,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)      
2145   Zlotnikov  Lev  Yefim          MARRIED  
2146   Znatnikov  Grigori  Leyb  Maria        CHILD  
2147   Znatnikov  Leyb  Khaim          MARRIED  
2148   Znatnikova  Genya  Leyb  Maria          
2149   Znatnikova  Maria  Grigori          MARRIED  
2150   Zolotaryov -  Yakov Yaakov  Moisei Moshe    36  Orel,Orel City,Orel,Russia (USSR)  17/03/1943  MARRIED  Borozna*,Borzna,Chernigov,Ukraine (USSR)
2151   Zubok  Riva  Shulm          MARRIED  
2152   Zubok  Moshka  Gersh          MARRIED  
2153   Zusis  Genia Genya      31  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941    Polonnoye,Polonnoye,Kamenets Podolsk,Ukraine (USSR)
2154   Zusis  Riva Riva Riva      3  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)
2155   Zusis  Ela      6  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)  1941  CHILD  Romny,Romny,Sumy,Ukraine (USSR)

 

Бесплатный хостинг uCoz